Nå skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no

Hvis du ikke har lønnssystem, skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no. Du skal ikke levere a-meldingen i Altinn (A01). 

Når skal jeg IKKE betale arbeidsgiveravgift?

I enkelte situasjoner og for noen typer ytelser skal arbeidsgiver ikke betale arbeidsgiveravgift. 

Eksempler på unntak:

Arbeidsutførelse i utlandet

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelser for arbeid i utlandet når arbeidet er utført av utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av norsk trygdeordning. Du skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for religiøst, humanitært eller filantropisk arbeid utført av person utstasjonert i utlandet av misjonsselskap, menighet eller humanitær organisasjon når oppholdet i utlandet varer i minst to år.

Lønn etter dødsfall

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift av lønn eller pensjon som utbetales for tidsrom etter arbeidstakers eller pensjonistens død (etterlønn/etterpensjon). Lønn som er opptjent, men ikke forfalt før dødsfall, er heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig.

Refusjon av sykepenger mv.

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift på ytelser som tilbakebetales etter folketrygdloven § 8-20 tredje ledd, § 8-21 tredje ledd eller § 22-3 (sykelønn og lønn under fødselspermisjon mv.). Det er en forutsetning for fritaket at ytelsene faktisk blir refundert. Ordningen praktiseres slik at du får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk blir refundert. Fradraget kan først gjøres gjeldende i den måneden refusjonen fra Arbeids- og velferdsetaten foreligger.

Se SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden

Introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift for introduksjonsstønad eller kvalifiseringsstønad.

Arbeidet utføres som et oppdrag, av oppdragstaker som er selvstendig næringsdrivende

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelser for arbeid når arbeidet er utført av en selvstendig næringsdrivende.

Oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende hvis han/hun for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.