Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hvem skal betale arbeidsgiveravgift med redusert sats?

Ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift omfatter arbeidsgivere med økonomisk aktivitet i de fleste næringssektorer.

Dersom du som arbeidsgiver driver aktivitet som ikke omfattes av sektorunntakene eller de andre unntakene som er beskrevet nedenfor, anses du i denne sammenheng å drive virksomhet innenfor generelle næringer.

Driver du som arbeidsgiver virksomhet innenfor generelle næringer, gjelder følgende soner og satser:

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

10,6 % (fribeløp kroner 500 000)*

II

10,6 %

III

 6,4 %

IV

 5,1 %

Iva

 7,9 %

V

 0 %

*I sone Ia benyttes en sats på 14,1 % etter at fribeløpet er brukt opp.  

Merk at arbeidsgivere som driver med godstransport på vei har et lavere fribeløp på 250 000 kroner.

Arbeidsgivere som driver innenfor de generelle næringene innrapporterer med beregningskode "Generelle næringer" i a-meldingen.

Statsforvaltningen og helseforetakene

For statsforvaltningen og for helseforetakene, skal det som hovedregel anvendes differensierte satser. Det gis imidlertid ikke fribeløp for statsforvaltningen og helseforetak i sone Ia.

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

14,1 %

II

10,6 %

III

 6,4 %

IV

 5,1 %

Iva

 7,9 %

V

 0 %

 Dette unntaket gjelder for statsforvaltningen slik denne er definert i forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet § 1 jfr. folketrygdloven § 24-5 tredje ledd.

Unntaket gjelder for helseforetak slik dette er angitt i lov om helseforetak m.m. § 2. 

Helseforetak og de deler av statsforvaltningen som omfattes av dette unntaket, skal innrapportere  med beregningskode "Helseforetakene og deler av statsforvaltningen" i a-meldingen.

Svalbard

Se egen informasjon om Svalbard

Jord-, skogbruk og fiskeri 

Enkelte typer næringer innenfor jord-, skogbruk og fiskeri, faller utenfor EØS-avtalen.

En oversikt over hvilke næringer dette gjelder, er angitt i Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 5 første ledd.

For arbeidsgivere som driver næringsvirksomhet som faller utenfor EØS-avtalen, gjelder følgende satser:

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

10,6 %

II

10,6 %

III

 6,4 %

IV

 5,1 %

Iva

 5,1 %

V

 0 %

Arbeidsgivere som driver virksomhet innenfor disse næringene, skal benytte beregningskode "Jord- og skogbruk, fiskeri etc." ved innrapportering i a-meldingen.