Refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende

Er du utenlandsk næringsdrivende kan du ha rett til refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer/tjenester i Norge, forutsatt at visse vilkår er oppfylt.

1. Vilkår for å få refusjon av MVA gjennom refusjonsordningen

På generelt grunnlag nevnes følgende vilkår som må være tilstede for å kunne få mva refusjon gjennom refusjonsordningen (se merverdiavgiftsloven § 10-1 (1)):

  • At du ikke har hatt avgiftspliktig omsetning i Norge de siste 12 måneder (ikke solgt varer/tjenester i Norge).
  • At varene/tjenestene er til bruk i din virksomhet
  • At omsetningen utenfor Norge hadde medført registreringsplikt dersom omsetningen hadde skjedd her
  • At merverdiavgiften hadde vært fradragsberettiget dersom din virksomhet var registrert i Norge

Vi refunderer ikke inngående merverdiavgift for varer som du anskaffer eller innfører til Norge og deretter omsetter her. Det samme gjelder merverdiavgift for varer som innføres for å leveres til kjøper i merverdiavgiftsområdet.

Virksomheter som omsetter varer og tjenester i Norge har ikke rett til refusjon av mva gjennom refusjonsordningen. Slike virksomheter registrerer seg i det norske merverdiavgiftsregisteret for å ha rett til fradrag av mva.

2. Søknad om refusjon av MVA

Det er søknadsskjema RF-1032 som skal benyttes ved søknad om refusjon av MVA. Vi ber om at veiledningen på søknadsskjemaets sider 4/5 leses nøye ved utfylling.

Søknadsfristen for foregående kalenderår er 30. september.
Det vil si at søknaden må være poststemplet senest denne datoen.

Du bør fylle ut skjemaet elektronisk før du skriver det ut, signerer og sender oss i original pr. post. Dersom du fyller ut skjemaet for hånd, bruk blokkbokstaver. Skjemaet må fylles ut på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknader om refusjon av merverdiavgift behandles etter norsk lovgivning.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er seks måneder.

Er selskapet fellesregistrert for MVA i hjemlandet?

Selskaper (selvstendige juridiske enheter) som er fellesregistrert for MVA i hjemlandet får kun fradrag/refusjon for norsk MVA på fakturaer stilet til søker. Det betyr at søkers fellesregistrering i hjemlandet ikke gjelder i forhold til norske avgiftsmyndigheter. En søknad skal sendes i den enkelte juridiske enhetens navn, og kostnaden som søkes refundert skal være til bruk i denne virksomheten. Det er viktig at dette gjøres korrekt da det ikke vil være mulig å korrigere og sende inn ny søknad etter søknadsfristen.

3. Hva skal vedlegges søknaden

Fakturaer

I søknaden skal det vedlegges kopi av fakturaer/regnskapsbilag og eventuelle utførselsdokumenter. Innsendte bilagskopier blir ikke sendt i retur når søknaden er ferdigbehandlet så sant søker ikke har bedt om det.

Attest fra offentlig myndighet i søkers hjemland

Du må sende inn kopi av en attest som bekrefter at du i søknadsperioden har drevet den type næringsvirksomhet som er oppgitt i søknadsskjemaets boks 3. Attesten er gyldig i ett år etter at den er utstedt. Vi sender deg eksempler på godkjente attester fra forskjellige land hvis du ber om dette. Skriv hvilke land du ønsker eksempel på.

Eventuelt en fullmakt

Fullmakt i original må innsendes dersom du søker refusjon gjennom en fullmektig (må ikke forveksles med kontaktperson i virksomheten).

Attest og fullmakt skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom de er utstedt på et annet språk, må du legge ved en bekreftet oversettelse.

4. Viktig informasjon ved utfylling av søknaden

Søknadsperiode

Søknaden må gjelde en periode på minst 3 måneder, maksimalt et kalenderår. Perioden kan være kortere enn 3 måneder dersom den utgjør resten av et kalenderår. Eksempler på korrekte perioder kan være kvartal, halvårlig eller et helt kalenderår.

Søknaden må gjelde varer/tjenester som er levert eller fakturert i søknadsperioden avhengig av hvilket tidspunkt som er det seneste.

Søknadsbeløp

Beløpet som søkes refundert må være minst NOK 5 000. Dersom søknaden gjelder et helt kalenderår, eller resten av et kalenderår, er minimum søknadsbeløp NOK 500.

5. Avgiftsinfo

Noen ganger i året utsteder vi en VATinfo hvor det informeres om eventuelle regelendringer, praksis og lignende som omhandler refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende. Nederst på siden finner du de forskjellige utgavene.

6. Søknad om refusjon av norsk MVA skal sendes til:

Postadresse:
Skatteetaten
Postboks 103 
1501 Moss

Vi tar ikke imot søknader på e-post.

7. Kontaktopplysninger

Besøksadresse (brukes ved sending av pakker med bud):

Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss

E-post: [email protected]

Du skal kun bruke denne e-posten hvis du har spørsål om MVA-refusjon til utenlandske næringsdrivende.

Vi besvarer dessverre ikke andre henvendelser via denne e-posten.