Informasjon om endringer i fritak for grunnavgift på mineralolje

Fra 1. januar 2021 ble fritak for grunnavgift på mineralolje for gods- og passasjertransport utvidet til å omfatte all næringsvirksomhet i innenriks sjøfart.

Hvem gjelder fritaket for

Fra 1. januar 2021 gis det fritak for grunnavgift på mineralolje for alle fartøy i næring i innenriksfart som er registrert i norsk skipsregister eller skipsregister i et annet EØS-land og som går i sjøfart i norsk territorialfarvann.

Fritaket utvider dermed det tidligere fritakene for gods- og passasjertransport samt erstatter fritaket for mineralolje levert til bruk i fartøy som høster tang og tare.

Fritaket omfatter ikke fartøy som driver fiske og fangst, som får fritak for grunnavgift etter bestemmelsene i særavgiftsforskriften kapittel 4-2 og 4-4.

Det er kun fartøy som utelukkende brukes i den fritaksberettigede næringsvirksomhet, som har rett til fritak. Fartøy i opplag, fartøy som er varig tatt ut av fart, fartøy brukt til bosted, hotell, kontor, privat bruk, verksted, lager, eller som er under reparasjon, bygging, ombygging, eller er satt i dokk eller lignende, ikke er omfattet av fritaket.

Hvordan får du fritak

Registrerte virksomheter kan levere mineralolje mv. uten grunnavgift til bruk om bord i fartøy i næring i innenriks sjøfart. Ved levering av avgiftsfri mineralolje, må fartøyet erklære ovenfor den registrerte virksomheten at produktene utelukkende skal brukes i den fritaksberettigede næringsvirksomheten. Erklæringen skal avgis av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet. Alternativt kan fartøyet søke om refusjon av grunnavgift brukt i fritaksberettiget sjøfart. 

Fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann må som tidligere sende søknad om refusjon til Garantikassen for fiskere, for å få fritak for grunnavgiften.