Midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser

Det er fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.

Dette fritaket ble gjeninnført med virkning fra 1. april 2020.

Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter.

Den praktiske gjennomføringen av fritaket

Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon.

Da fritaket ble gjeninnført ble det foreslått en gradvis opptrapping av avgiftssatsene. Første trinn skulle være 25 prosent av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG. Opptrappingen er utsatt i påvente av en avklaring fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Hvordan søke om refusjon

Det er virksomhetene som er bruker av naturgass og LPG som har rett til refusjon av særavgift.

Søknad om refusjon gjøres ved at du skriver til oss. Logg inn, fyll ut skjemaet og last opp vedleggene.

  • Last ned RF-1326 Blankett for særavgifter (PDF) og benytt dette som vedlegg til din refusjonssøknad. Bruk de nye avgiftsgruppene CN 135 for CO2-avgift på naturgass og CL 135 for CO2-avgift på LPG.
  • Legg ved dokumentasjon som viser at avgift er betalt og erklæring om at varene er til avgiftsfri bruk.
  • Last opp vedleggene og sende inn søknaden.