Avgift på mineralske produkter

Det er CO2-avgift på mineralolje, bensin, gass, naturgass og LPG som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også grunnavgift på mineralolje, og svovelavgift på mineralolje som inneholder over 0,05 % vektandel svovel.

Fra 1. januar 2021 utvides fritak for grunnavgift på mineralolje for gods- og passasjertransport til å omfatte all næringsvirksomhet i innenriks sjøfart. Mer informasjon om endringer i fritak for grunnavgift på mineralolje.

Midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser

Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må, som i dag, kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen. Mer informasjon om hvordan du søker om refusjon.

Satser for 2021

Avgiftene skal beregnes per standardliter mineralolje og bensin, og per standardkubikkmeter (Sm3) og kilogram for henholdsvis naturgass og LPG.

  CO2-avgift  Grunn-avgift Autodiesel/ bensinavgift Totalt
Mineralolje, umerket, svovelfri (autodiesel) 1,58 pr. liter   3,58 pr. liter 5,16 pr. liter
Mineralolje, merket, svovelfri (fyringsolje mv.) 1,58 pr. liter 1,74 pr. liter   3,32 pr. liter
Bensin, svovelfri  1,37 pr. liter    5,01 pr. liter 6,38 pr. liter
Naturgass 1,17 pr. Sm3     1,17 pr. Sm3
LPG 1,77 pr. kg     1,77 pr. kg

Svovelavgift: For mineralolje som inneholder 0,05 prosent vektandel svovel skal det betales 14,02 øre per liter for hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel.

Se satser for tidligere år

Fritak fra avgiftene

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Det skal ikke betales CO2-avgift ved bruk av mineralske produkter til:

  • fly i utenriksfart
  • skip i utenriksfart

 Det er reduserte satser for enkelte bruksområder, herunder enkelte typer industri. For svovelavgiften gis det reduksjon i avgiften ut ifra rensegrad på utslippet.

Biodiesel er fritatt for CO2-, svovel- og grunnavgift.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. 

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer mineralske produkter, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Importører av varer omfattet av veibruksavgift, det vil si virksomheter som importerer bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel, er registreringspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer mineralske produkter og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.

Produsenter av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.