Avgift på mineralske produkter

Det er CO2-avgift på mineralolje, bensin, gass, naturgass og LPG som blir importert til Norge eller produsert i Norge.

Det er også svovelavgift på mineralolje som inneholder over 0,05 % vektandel svovel.

Om avgiften

Sats for 2024

Avgiftene skal beregnes per standardliter mineralolje og bensin, og per standardkubikkmeter (Sm3) og kilogram for henholdsvis naturgass og LPG.

 

CO2-avgift  

Autodiesel/ bensinavgift 

Totalt 

Mineralolje, umerket, svovelfri (autodiesel) 

3,17 pr. liter 

2,71 pr. liter 

5,88 pr. liter 

Mineralolje, merket, svovelfri (fyringsolje mv.) 

3,17 pr. liter 

 

3,17 pr. liter 

Bensin, svovelfri  

2,72 pr. liter  

4,62 pr. liter 

7,34 pr. liter 

Naturgass 

2,34 pr. Sm3 

 

2,34 pr. Sm3 

LPG 

3,53 pr. kg 

 

3,53 pr. kg 

 

Svovelavgift

For mineralolje som inneholder 0,05 prosent vektandel svovel skal det betales 15,20 øre per liter for hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel. 

Redusert sats

Det er reduserte satser for enkelte bruksområder, herunder enkelte typer industri. For svovelavgiften gis det reduksjon i avgiften ut ifra rensegrad på utslippet.

Se satser for tidligere år

Her er noen eksempler påfritak fra avgiftsplikten:

Biodiesel

Biodiesel er fritatt for CO2- og svovelavgift.

Utenriksfart og fiske

Det skal ikke betales CO2-avgift og svovelavgift ved bruk av mineralske produkter til blant annet

  • fly i utenriksfart
  • skip i utenriksfart
  • fiske og fangst i fjerne farvann

Fangst og lagring av CO2

Fra 1. januar 2023 er det fritak for fangst og lagring av CO2. Fritaket gjennomføres ved at det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på mineralolje, bensin, naturgass og LPG når utslippet av CO2 er fanget og lagret. Slik søker du refusjon.

Naturgass og LPG

Det er midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser. Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen.

Se mer informasjon om fritaket og hvordan du søker refusjon

 

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du melde fra til Skatteetaten.

 

Grunnavgift på mineralolje ble avviklet fra 1. januar 2023. Virksomhetene kan søke om refusjon for perioden frem til 31.12.2022.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

  • Produsenter av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.
  • Importører av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.
    • Importører av naturgass og LPG som ikke leveres til autogassanlegg/fyllestasjoner, kan imidlertid velge å registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Se også informasjon om registrering for varer omfattet av veibruksavgift.

Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler. 

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: