Særavgiftsmeldingen: Rapportere særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).

Logg inn for å levere særavgiftsmelding (RF-1347):

Rapporter særavgifter

Hjelp til å rapportere riktig

Når du rapporterer særavgifter, skal du oppgi avgiftskoder. Det er viktig at disse er riktige. Slik finner du riktige koder og hjelp til å rapportere riktig:

Kodeveileder for særavgifter
Oversikt over avgiftskoder du skal bruke når du rapporterer særavgifter.
Brukerveiledning for særavgiftsmeldingen
Hjelp til å fylle ut skjemaet eller å laste opp opplysningene fra en fil.

Særavgiftsregnskap: Sørg for god oversikt

Når du driver med særavgifter, trenger du god oversikt over avgiftspliktige varer og bevegelser knyttet til lageret. Hvis du fører et riktig særavgiftsregnskap, vil du ha god oversikt og riktig grunnlag.

Få hjelp til å forstå hvordan:

Månedlig rapportering

De fleste særavgifter har en avgiftsperiode på 1 måned.

Fristen for å rapportere og betale særavgift er den 18. i påfølgende måned.

Kvartalsvis rapportering

Noen avgifter har en avgiftsperiode på 3 måneder og rapporterer kvartalsvis:

  • Avgift på NOx har frist for rapportering og betaling den 18 i påfølgende måned (18. april, 18. juli, 18. oktober, 18. januar)
  • Avgift på elektrisk kraft, avgift på trafikkforsikring, avgift på produksjon av fisk og avgift på marine ressurser har frist for rapportering og betaling 1 måned og 18 dager etter avgiftsperiodens slutt (18. mai, 18. august, 18. november, 18. februar)

Levér innen fristen

Alle som er registrert som særavgiftspliktige, og ikke leverer særavgiftsmeldingen innen fristen, kan få tvangsmulkt.

 

KID-nummer

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Kontonummer for innbetaling

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal betale særavgifter.

Adresse:
Skatteetaten
Innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifter
Postboks 38
4891 Grimstad

Har du betalt til et gammelt kontonummer? Kontakt Skatteetaten om du har benyttet et gammelt kontonummer.

Kontonummer for utbetaling

Om du skal ha utbetalt tilgodehavende beløp, kan du endre dette selv i særavgiftsmeldingen. Dette må du gjøre før du sender den inn.

Innlogging gjøres gjennom Altinn og tilgang til særavgiftsmeldingen krever innlogging med minimum sikkerhetsnivå 3. I tillegg må den som skal levere særavgiftsmeldingen ha en av følgende roller i Altinn:

  • regnskapsmedarbeider 
  • regnskapsfører uten signeringsrett  
  • regnskapsfører med signeringsrett  
  • kontaktperson NUF 
  • norsk representant for utenlandsk enhet  

Daglig leder eller andre med denne rollen kan delegere denne rollen til aktuelle ansatte. For utfyllende informasjon om delegering av rettigheter i Altinn, kontakt Altinn brukerservice, eller se Altinn.no

Du kan endre særavgiftsmeldinger inntil 3 år tilbake i tid.

Dette gjør du ved å logge inn i særavgiftsmeldingen på samme måte som når du skal registrere en ny særavgiftsmelding.

Når du har logget inn, finner du oversikten over tidligere innsendte meldinger. Der kan du velge hvilken melding du ønsker å endre.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan rapportere særavgifter.