Særavgiftsmeldingen: Rapportere særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).

Logg inn for å levere særavgiftsmelding (RF-1347):

Rapporter særavgifter

Slik rapporterer du

Du rapporterer særavgifter ved å logge inn i særavgiftsmeldingen. Der kan du enten fylle ut skjemaet eller laste opp en fil med opplysningene.

Finn riktige koder

Kodeveileder for særavgifter er en oversikt over avgiftskoder du skal bruke når du rapporterer særavgifter.

Hjelp til å fylle ut skjemaet

I brukerveiledningen får du hjelp til å fylle ut skjemaet eller å laste opp opplysningene fra en fil.

Ny avgift: Produksjon av fisk

Avgift på produksjon av fisk hadde første leveringsfrist 18. januar 2022. Se informasjon om avgiften, satser og hjelp til å fylle ut første særavgiftsmelding.

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Avgift på NOx, elektrisk kraft, trafikkforsikring og marine ressurser har leveringsfrist hver tredje måned.

Alle som er registrert som særavgiftspliktige, og ikke leverer særavgiftsmeldingen innen fristen, kan få tvangsmulkt.

KID-nummer

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Kontonummer for innbetaling

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal betale særavgifter.

Adresse:
Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 Grimstad

Har du betalt til et gammelt kontonummer? Kontakt Skatteetaten om du har benyttet et gammelt kontonummer.

Kontonummer for utbetaling

Om du skal ha utbetalt tilgodehavende beløp, kan du endre dette selv særavgiftsmeldingen. Dette må du gjøre før du sender den inn.

Du kan endre særavgiftsmeldinger inntil 3 år tilbake i tid.

Dette gjør du ved å logge inn i særavgiftsmeldingen på samme måte som når du skal registrere en ny særavgiftsmelding.

Når du har logget inn, finner du oversikten over tidligere innsendte meldinger. Der kan du velge hvilken melding du ønsker å endre.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan ta i bruk elektronisk innrapportering av særavgifter.