Tvangsmulkt for særavgift

Alle som er registrert i særavgiftsregisteret og ikke leverer særavgiftsmeldingen innen oppgitte frister, kan få tvangsmulkt.

Dette må du gjøre

Hvis du har fått brev om vedtak om tvangsmulkt må du

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål.

Satser og betaling

Tvangsmulkten utgjør et halvt rettsgebyr per dag. Det betyr 638,50 kroner dagen.

Tvangsmulkt løper fra den dagen som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem til den opplysningspliktige har levert særavgiftsmelding. Samlet tvangsmulkt per særavgiftsmelding kan ikke overstige 50 ganger rettsgebyret, som utgjør 63 850 kroner.

 

Skattedirektoratet er klageinstans for klager som gjelder tvangsmulkt. Klagefristen er 6 uker fra du har mottatt vedtaket. Husk at du må betale mulkten selv om du klager. Klager du etter klagefristen på 6 uker, vil klagen bli avvist med mindre du ikke kan lastes for å ha klaget for sent, eller det er andre spesielle grunner som tilsier at vi skal behandle den.

I klagen må du begrunne hvorfor du mener vedtaket er feil og sende med eventuell dokumentasjon som vi trenger for å behandle klagen. Oppgi også referansenummeret og dato som står på vedtaksbrevet.