Avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater

Det er avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Sats for 2021

Avgiften er i utgangspunktet som for alkoholholdig drikke:

Brennevinsbaserte drikkevarer
over 0,7 volumprosent 
8,11 kr per volumprosent og liter
Alkoholholdig drikk
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent
3,27 kr per liter
Alkoholholdig drikk
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent
12,28 kr per liter
Alkoholholdig drikk
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent
21,27 kr per liter
Alkoholholdig drikk
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent
4,76 kr per volumprosent og liter

Se satser for tidligere år

Med teknisk etanol menes ren etanol eller etanolholdig vare som:

  • har alkoholstyrke over 0,7 vol prosent
  • ikke er beregnet for å drikkes
  • faller inn under tolltariffens posisjoner 22.03 til 22.08

Med etanolholdige preparater menes etanolholdig vare som:

  • har alkoholstyrke over 2,5 vol prosent
  • ikke faller inn under følgende posisjoner i tolltariffen: 22.03 til 22.08, 30.03 til 30.06, 17.04, 18.06, 20.08.

Øl og vin kan omfattes av regelverket for teknisk etanol hvis det skal brukes til teknisk formål, det vil si at det ikke er beregnet for å drikke. Det er hva det skal brukes til og ikke hvordan det er produsert som avgjør om et produkt regnes som teknisk etanol eller alkoholholdig drikke. 

Fritak fra alkoholavgiften

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. 

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Virksomhet som importerer eller produserer teknisk etanol, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet. Du betaler avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.