Avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater

Det er avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Om avgiften

Sats for 2024

Avgiften er i utgangspunktet som for alkoholholdig drikke: 

Brennevinsbaserte drikkevarer 
over 0,7 volumprosent  

8,77 kr per volumprosent per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent 

3,53 kr per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent 

13,28 kr per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent 

22,99 kr per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent 

5,14 kr per volumprosent per liter 

Se satser for tidligere år 

Med teknisk etanol menes ren etanol eller etanolholdig vare som:

  • har alkoholstyrke over 0,7 vol prosent
  • ikke er beregnet for å drikkes
  • faller inn under tolltariffens posisjoner 22.03 til 22.08

Med etanolholdige preparater menes etanolholdig vare som:

  • har alkoholstyrke over 2,5 vol prosent
  • ikke faller inn under følgende posisjoner i tolltariffen: 22.03 til 22.08, 30.03 til 30.06, 17.04, 18.06, 20.08.

Øl og vin kan omfattes av regelverket for teknisk etanol hvis det skal brukes til teknisk formål, det vil si at det ikke er beregnet for å drikke.

Det er hva det skal brukes til og ikke hvordan det er produsert som avgjør om et produkt regnes som teknisk etanol eller alkoholholdig drikke. 

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du melde fra til Skatteetaten.

 

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke.

Alkohol som ikke er gjort utjenlig for drikke eller garantert mot å bli brukt til drikke, kan være fritatt for avgift hvis både leverandør og bruker av varen er registrert hos Skatteetaten.

 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Virksomheter som importerer eller produserer teknisk etanol, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet. Du betaler avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, du betale avgiften ved import. 

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere: 

 

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: