Flypassasjeravgift

Det er avgift på flyging av passasjerer fra norske lufthavner.

Sats for 2019

Flypassasjeravgift 84 kroner per passasjer

Se satser for tidligere år

Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulanse­tjeneste.

Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging.

Fritak fra flypassasjeravgift

Det er fritak fra flypassasjeravgift for:

  • flyselskapenes ansatte på tjenestereise,
  • barn under to år,
  • transitt- og transferpassasjerer,
  • NATO

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Norske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, og representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter, for innrapportering og betaling av flypassasjeravgift.

footer/desktop/standard