Avgift på klimagassene HFK og PFK

Det er avgift på en rekke hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), som blir importert eller produsert i Norge.

Om avgiften

HFK og PFK er grupper med moderate til kraftige klimagasser som påvirker den globale oppvarmingen av jordkloden.

Hvor stor påvirkning hver enkelt gass har på den globale oppvarmingen, måles ved gassens GWP-verdi (Global Warming Potential).

Sats for 2024

Satsen er 1,176 kroner per kilo

For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har.

Du finner de avgiftspliktige gassenes GWP-verdi i kodeveilederen.

Avgiften omfatter import og produksjon av

  • rene gasser i bulk og import av alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer
  • varer der gassene inngår som en bestanddel, for eksempel klima- og kjøleanlegg, klimaanlegg i kjøretøy, fugeskum og drivgass i spraybokser

Du kan se hvilke av HFK- og PFK-gassene som er omfattet av avgiften i forskrift om særavgifter.

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning av HFK og PFK.

 

Hvis du destruerer HFK og PFK hos et godkjent mottak, tilbakebetales avgiften til den som leverer inn avfallet. Tilbakebetalingssatsen er lik avgiftssatsen.

Ordningen administreres av Miljødirektoratet.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Importerer du avgiftspliktige HFK- eller PFK-gasser, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer disse gassene og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: