Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på HFK og PFK

Det er avgift på en rekke hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), som blir importert eller produsert i Norge.

Sats for 2022

For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har.

HFK og PFK 0,766 kroner per kilo

Du finner de avgiftspliktige gassenes GWP-verdi i avgiftsrundskrivet.

Se satser for tidligere år

HFK og PFK er grupper med moderate til kraftige klimagasser som påvirker den globale oppvarmingen av jordkloden. Hvor stor påvirkning hver enkelt gass har på den globale oppvarmingen, måles ved gassens GWP-verdi.

Avgiften omfatter: 

  • Import og produksjon av rene gasser i bulk og import av alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer
  • Import og produksjon av varer der gassene inngår som en bestanddel, for eksempel klima- og kjøleanlegg, klimaanlegg i kjøretøy, fugeskum og drivgass i spraybokser.

Du kan se hvilke av HFK- og PFK-gassene som er omfattet av avgiften i forskrift om særavgifter.

Fritak fra avgift på HFK og PFK

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning av HFK og PFK.

Refusjonsordning for destruksjon

Hvis du destruerer HFK og PFK hos et godkjent mottak, tilbakebetales avgiften til den som leverer inn avfallet. Tilbakebetalingssatsen er lik avgiftssatsen. Ordningen administreres av Miljødirektoratet.

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Importerer du avgiftspliktige HFK- eller PFK-gasser, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer disse gassene og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.