Særavgiftsmeldinga: Rapportere særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige verksemder kan rapportere særavgifter elektronisk. Det gjer du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldinga).

Logg inn for å levere særavgiftsmelding (RF-1347):

Rapporter særavgifter

Særavgiftsregnskap: Sørg for god oversikt

Når du driver med særavgifter, trenger du god oversikt over avgiftspliktige varer og bevegelser knyttet til lageret. Hvis du fører et riktig særavgiftsregnskap, vil du ha god oversikt og riktig grunnlag.

Få hjelp til å forstå hvordan:

Fristen for å rapportere er den 18. kvar månad.

Avgift på NOx, elektrisk kraft, trafikkforsikring og marine ressursar har leveringsfrist kvar tredje månad.

Alle verksemder som er opplysningspliktige om eigne eller andre sine forhold, kan få pålagt tvangsmulkt dersom dei ikkje leverer opplysningane dei har plikt til innan fristen. 

KID-nummer

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Kontonummer for innbetaling

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal betale særavgifter.

Adresse:
Skatteetaten
Innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifter
Postboks 38
4891 Grimstad

Har du betalt til et gammelt kontonummer? Kontakt Skatteetaten om du har benyttet et gammelt kontonummer.

Kontonummer for utbetaling

Om du skal ha utbetalt tilgodehavende beløp, kan du endre dette selv i særavgiftsmeldingen. Dette må du gjøre før du sender den inn.

Innlogging gjøres gjennom Altinn og tilgang til særavgiftsmeldingen krever innlogging med minimum sikkerhetsnivå 3. I tillegg må den som skal levere særavgiftsmeldingen ha en av følgende roller i Altinn:

  • regnskapsmedarbeider 
  • regnskapsfører uten signeringsrett  
  • regnskapsfører med signeringsrett  
  • kontaktperson NUF 
  • norsk representant for utenlandsk enhet  

Daglig leder eller andre med denne rollen kan delegere denne rollen til aktuelle ansatte. For utfyllende informasjon om delegering av rettigheter i Altinn, kontakt Altinn brukerservice, eller se Altinn.no

Du kan endre særavgiftsmeldinger inntil 3 år tilbake i tid.

Dette gjør du ved å logge inn i særavgiftsmeldingen på samme måte som når du skal registrere en ny særavgiftsmelding.

Når du har logget inn, finner du oversikten over tidligere innsendte meldinger. Der kan du velge hvilken melding du ønsker å endre.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan rapportere særavgifter.