Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på mineralske produkter

Det er CO2-avgift på mineralolje, bensin, gass, naturgass og LPG som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også grunnavgift på mineralolje, og svovelavgift på mineralolje som inneholder over 0,05 % vektandel svovel.

De samme produktene kan være avgiftsbelagt med veibruksavgift på drivstoff.

Det innføres redusert sats for CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen

Fra 1. januar 2022 avvikles fritaket for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Ordningen erstattes med redusert avgiftssats. Den reduserte satsen gjennomføres ved direkte fritak, og man beholder dagens erklæringsordning slik at virksomhetene må levere erklæring hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, og mengde. Dagens krediteringsordning for gass levert fra ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift fra sin leverandør videreføres, men med redusert sats.

Midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser

Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må, som i dag, kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen. Mer informasjon om hvordan du søker om refusjon.

Satser for 2022

Avgiftene skal beregnes per standardliter mineralolje og bensin, og per standardkubikkmeter (Sm3) og kilogram for henholdsvis naturgass og LPG.

 

CO2-avgift 

Grunn-avgift

Veibruks-avgift

Totalt

Mineralolje, umerket, svovelfri (autodiesel)

2,05 pr. liter

 

3,52 pr. liter

5,57 pr. liter

Mineralolje, merket, svovelfri (fyringsolje mv.)

2,05 pr. liter

1,76 pr. liter

 

3,81 pr. liter

Bensin, svovelfri 

1,78 pr. liter 

 

4,95 pr. liter

6,73 pr. liter

Naturgass

1,52 pr. Sm3

 

 

1,52 pr. Sm3

LPG

2,30 pr. kg

 

 

2,30 pr. kg

 

Svovelavgift: For mineralolje som inneholder 0,05 prosent vektandel svovel skal det betales 14,20 øre per liter for hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel.

Se satser for tidligere år

Fritak fra avgiftene

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Det skal ikke betales CO2-avgift og gunnavgift ved bruk av mineralske produkter til blant annet:

  • fly i utenriksfart
  • skip i utenriksfart

Det er reduserte satser for enkelte bruksområder, herunder enkelte typer industri. For svovelavgiften gis det reduksjon i avgiften ut ifra rensegrad på utslippet.

Biodiesel er fritatt for CO2-, svovel- og grunnavgift.

Fra 1. januar 2021 ble fritak for grunnavgift på mineralolje for gods- og passasjertransport utvidet til å omfatte all næringsvirksomhet i innenriks sjøfart. Mer informasjon om endringer i fritak for grunnavgift på mineralolje.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. 

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

  • Produsenter av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.
  • Importører av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.
  • Importører av naturgass og LPG som ikke leveres til autogassanlegg/fyllestasjoner, kan imidlertid velge å registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Se også informasjon om registrering for varer omfattet av veibruksavgift.

Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.