Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på produksjon av fisk

Det er avgift på produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann. Med produsert fisk menes sløyd fisk, og avgiftsplikten oppstår når fisken er slaktet. 

Sats for 2021

Sløyd fisk: 40 øre per kg

Med sløyd fisk menes utblødd fisk etter fjerning av innvoller.

Dersom slaktevekt fremkommer i annen slaktetilstand enn sløyd vekt, blir avgiften beregnet med bruk av omregningsfaktorer:

Fiskeart og tilvirkningsgrad

Omregningsfaktor til sløyd vekt

Laks, rund vekt

0,889

Laks, hodekappet

1,125

Ørret, rund vekt

0,889

Ørret, hodekappet

1,125

Regnbueørret, rund vekt

0,881

Regnbueørret, hodekappet

1,115

Dette omfattes av avgiften

Avgift på produksjon av fisk omfatter

  • innehavere av tillatelser etter akvakulturloven og vil gjelde oppdrettere med akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann
  • produsert (slaktet) laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift
  • fisk fra både åpne og lukkede akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann

Avgiften skal betales når fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land. Det er slaktetallet som tillatelsesinnehaveren rapporterer til Fiskeridirektoratet som er avgiftspliktig og utgjør avgiftsgrunnlaget.

Avgiften omfatter ikke

  • fisk fra fiskepark- eller slaktemerdtillatelser
  • fisk fra landanlegg og i ferskvann
  • villfisk

Fritak for avgift på produksjon av fisk

Det gis avgiftsfritak for produksjon av fisk som leveres

a) til diplomater,
b) til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,
c) til Den nordiske investeringsbanken,
d) vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Virksomheten skal imidlertid levere særavgiftsmelding for leveranser til de ovennevnte.

Skatteetaten registrerer virksomheten som avgiftspliktig

Alle innehavere av tillatelser etter akvakulturloven, med produksjon av matfisk i sjø i norsk territorialfarvann, skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet for avgift på produksjon av fisk.

Skatteetaten registrerer en virksomhet som avgiftspliktig basert på opplysninger fra Akvakulturregisteret over hvem som har akvakulturtillatelse.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.