Avgift på produksjon av fisk

Det er avgift på produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann. Med produsert fisk menes sløyd fisk, og avgiftsplikten oppstår når fisken er slaktet. 

Sats for 2021

Sløyd fisk: 40 øre per kg

Med sløyd fisk menes utblødd fisk etter fjerning av innvoller.

Dersom slaktevekt fremkommer i annen slaktetilstand enn sløyd vekt, blir avgiften beregnet med bruk av omregningsfaktorer:

Fiskeart og tilvirkningsgrad

Omregningsfaktor til sløyd vekt

Laks, rund vekt

0,889

Laks, hodekappet

1,125

Ørret, rund vekt

0,889

Ørret, hodekappet

1,125

Regnbueørret, rund vekt

0,881

Regnbueørret, hodekappet

1,115

Omregningsfaktorene baserer seg i hovedsak på norsk standard for dokumentasjon av produksjon av laks og regnbueørret (NS 9417:2012) og er utarbeidet i samråd med fiskerimyndighetene.

Dette omfattes av avgiften

Avgift på produksjon av fisk omfatter

  • innehavere av tillatelser etter akvakulturloven og vil gjelde oppdrettere med akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann
  • produsert (slaktet) laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift
  • fisk fra både åpne og lukkede akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann

Avgiften skal betales når fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land. Det er slaktetallet som tillatelsesinnehaveren rapporterer til Fiskeridirektoratet som er avgiftspliktig og utgjør avgiftsgrunnlaget.

Avgiften omfatter ikke

  • fisk fra fiskepark- eller slaktemerdtillatelser
  • fisk fra landanlegg og i ferskvann
  • villfisk

Den enkelte deltaker i samdriften får allokert slaktevekt utfra ideell andel som er meldt inn til Fiskeridirektoratet og gjeldende for rapporteringsperioden for rapportert biomasse til Fiskeridirektoratet.

Dersom denne blir endret i løpet av 2021 vil allokert slaktevekt for den enkelte måned bli tilsvarende endret. Fiskeridirektoratet følger opp oppdretterne i 2021 for å sikre at oversikten over ideelle andeler er komplett for hele kalenderåret.

Det finnes tilfeller hvor en undervisningstillatelse er leid ut til annen, gjerne en kommersiell, virksomhet. Et eksempel er når en videregående skole har en undervisningskonsesjon som drives av andre. Ved slike utleier forblir pliktene for registrering, levering og betaling av avgift på produksjon av fisk hos fylkeskommunen. Skatteetaten er gjort kjent med at leietaker i disse tilfelle ofte rapporterer inn slaktet fisk på vegne av den videregående skolen til Fiskeridirektoratet. Det er dermed en direkte kobling mellom slaktet fisk og den videregående skolen. Det rapporterte grunnlaget planlegges overført til Skatteetaten, og fylkeskommunen må selv levere og betale avgift på produksjon av fisk. Dersom det ikke er utført slakting av fisk i skattleggingsperioden, vil fylkeskommunen levere en nullmelding.

Fritak for avgift på produksjon av fisk

Det gis avgiftsfritak for produksjon av fisk som leveres

a) til diplomater,
b) til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,
c) til Den nordiske investeringsbanken,
d) vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Virksomheten skal imidlertid levere særavgiftsmelding for leveranser til de ovennevnte.

Skatteetaten registrerer virksomheten som avgiftspliktig

Alle innehavere av tillatelser etter akvakulturloven, med produksjon av matfisk i sjø i norsk territorialfarvann, skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet for avgift på produksjon av fisk.

Skatteetaten registrerer en virksomhet som avgiftspliktig basert på opplysninger fra Akvakulturregisteret over hvem som har akvakulturtillatelse.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Selskaper med avvikende regnskapsår skal rapportere per kalenderår.

Skattleggingsperiode og leveringsfrist for særavgifter fremgår av skatteforvaltningsforskriften kap. 8-4. Rapportering for særavgifter er ikke koblet til regnskapsåret, men det fremgår av forskriften at skattleggingsperioden er ett kalenderår. De andre særavgiftene har månedlig eller kvartalsvis skattleggingsperiode, og det fremgår av høringen for avgift på produksjon av fisk, at skattleggingsperioden senere vurderes endret. En eventuell endring vil sikre at avgiften blir mer lik de andre særavgiftene.

Særavgiftsregnskapet - krav til dokumentasjon og oppbevaring
Krav i forskrift om drift av akvakulturanlegg sammenfaller i stor grad med krav Skatteetaten stiller til regnskap og rapportering i henhold til særavgiftsforskriften. Se også årsrundskriv for avgift på produksjon av fisk.

Det er ikke krav til at den særavgiftspliktige skal stå for oppbevaring av eget regnskap (for eksempel når en undervisningstillatelse er leid ut til annen), men den særavgiftspliktige må kunne fremlegge både særavgiftsregnskap og underliggende dokumentasjon på forespørsel fra Skatteetaten.

Forhåndsfastsetting av avgift på produksjon av fisk

Er du særavgiftspliktig for avgift på produksjon av fisk, og din virksomhet har opphørt eller gått konkurs i løpet av 2021, må du levere skjema for Særavgiftsmelding for forhåndsfastsetting av avgift for produksjon av fisk.

Du kan sende skjemaet som vedlegg i kontaktskjemaet eller pr post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO