Avgift på produksjon av fisk

Det er avgift på produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann. Med produsert fisk menes sløyd fisk, og avgiftsplikten oppstår når fisken er slaktet. 

Innhold på denne siden:

Sats for 2022

Sløyd fisk: 40,5 øre per kg

Med sløyd fisk menes utblødd fisk etter fjerning av innvoller.

Se satser for tidligere år

Omregning hvis fisken ikke er sløyd

Dersom slaktevekt fremkommer i annen slaktetilstand enn sløyd vekt, blir avgiften beregnet med bruk av omregningsfaktorer:

Fiskeart og tilvirkningsgrad

Omregningsfaktor til sløyd vekt

Laks, rund vekt

0,889

Laks, hodekappet

1,125

Ørret, rund vekt

0,889

Ørret, hodekappet

1,125

Regnbueørret, rund vekt

0,881

Regnbueørret, hodekappet

1,115

Omregningsfaktorene baserer seg i hovedsak på norsk standard for dokumentasjon av produksjon av laks og regnbueørret (NS 9417:2012) og er utarbeidet i samråd med fiskerimyndighetene.

Om avgiften

Avgift på produksjon av fisk omfatter

  • innehavere av tillatelser etter akvakulturloven og vil gjelde oppdrettere med akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann
  • produsert (slaktet) laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift
  • fisk fra både åpne og lukkede akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann

Avgiften skal betales når fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land. Det er slaktetallet som tillatelsesinnehaveren rapporterer til Fiskeridirektoratet som er avgiftspliktig og utgjør avgiftsgrunnlaget.

Avgiften omfatter ikke

  • fisk fra fiskepark- eller slaktemerdtillatelser
  • fisk fra landanlegg og i ferskvann
  • villfisk

Fritak fra avgiften

Det gis avgiftsfritak for produksjon av fisk som leveres

a) til diplomater,
b) til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,
c) til Den nordiske investeringsbanken,
d) vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Virksomheten skal imidlertid levere særavgiftsmelding for leveranser til de ovennevnte.

Skatteetaten registrerer virksomheten som avgiftspliktig

Alle innehavere av tillatelser etter akvakulturloven, med produksjon av matfisk i sjø i norsk territorialfarvann, skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet for avgift på produksjon av fisk.

Skatteetaten registrerer en virksomhet som avgiftspliktig basert på opplysninger fra Akvakulturregisteret over hvem som har akvakulturtillatelse.

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Brukerveiledning for rapportering for 2021

Vi har laget en egen brukerveiledning til deg som skal rapportere avgift på produksjon av fisk for 2021. Du kan også laste ned eksempler på utfylling for å gjøre det lettere for deg å rapportere første gang.

Opphørt eller gått konkurs i løpet av 2021

Er du særavgiftspliktig for avgift på produksjon av fisk, og din virksomhet har opphørt eller gått konkurs i løpet av 2021, må du levere særavgiftsmelding for forhåndsfastsetting av avgift for produksjon av fisk.

Du kan sende skjemaet som vedlegg i kontaktskjemaet eller pr post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo