Avgift på produksjon av fisk

Det er avgift på produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann. Med produsert fisk menes sløyd fisk, og avgiftsplikten oppstår når fisken er slaktet. 

Om avgiften

Sats for 2024

Sløyd fisk: 93,5 øre per kg

Med sløyd fisk menes utblødd fisk etter fjerning av innvoller.

Omregning hvis fisken ikke er sløyd

Dersom slaktevekt fremkommer i annen slaktetilstand enn sløyd vekt, blir avgiften beregnet med bruk av omregningsfaktorer: 

Fiskeart og tilvirkningsgrad 

Omregningsfaktor til sløyd vekt 

Laks, rund vekt 

0,889 

Laks, hodekappet 

1,125 

Ørret, rund vekt 

0,889 

Ørret, hodekappet 

1,125 

Regnbueørret, rund vekt 

0,881 

Regnbueørret, hodekappet 

1,115 

Omregningsfaktorene baserer seg i hovedsak på norsk standard for dokumentasjon av produksjon av laks og regnbueørret (NS 9417:2012) og er utarbeidet i samråd med fiskerimyndighetene. 

Se satser for tidligere år

Avgift på produksjon av fisk omfatter

  • produsert (slaktet) laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift
  • fisk fra både åpne og lukkede akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann

Avgiften skal betales når fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land. Det er slaktetallet som tillatelsesinnehaveren rapporterer til Fiskeridirektoratet som er avgiftspliktig og utgjør avgiftsgrunnlaget.

Avgiften omfatter ikke

  • fisk fra fiskepark- eller slaktemerdtillatelser
  • fisk fra landanlegg og i ferskvann
  • villfisk

Det gis avgiftsfritak for produksjon av fisk som leveres

a) til diplomater,
b) til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,
c) til Den nordiske investeringsbanken,
d) vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Levering til disse formålene skal rapporteres i særavgiftsmeldingen med egne tilleggskoder.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Vi har laget en egen brukerveiledning til deg som skal rapportere avgift på produksjon av fisk for 2021. Du kan også laste ned eksempler på utfylling for å gjøre det lettere for deg å rapportere første gang.

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Alle innehavere av tillatelser etter akvakulturloven, med produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø i norsk territorialfarvann, skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet for avgift på produksjon av fisk.

Skatteetaten registrerer en virksomhet som avgiftspliktig basert på opplysninger fra Akvakulturregisteret over hvem som har akvakulturtillatelse.

Likevel ikke registrert?

Hvis virksomheten skulle ha vært registrert, men dette ikke er fanget opp av Skatteetaten, ber vi om at du sender oss en søknad om registrering. 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: