Avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag)

Det er avgift på kraftproduksjon (også kalt “høyprisbidrag”). Avgiften beregnes av gjennomsnittspris på kraft per måned som overstiger 70 øre per kWh.

Flere detaljer om innføringen av avgiften

Vi anbefaler at du som skal rapportere denne nye avgiften, leser informasjon med flere detaljer og avklaringer:

Om avgiften

Avgiften er 23 prosent av pris per måned som overstiger 70 øre per kWh.

Prisen regnes som et vektet gjennomsnitt per måned. Avgiften skal beregnes separat for henholdsvis kraft som tas ut til spotmarkedspris, konsesjonskraft, uttaksretter og egenkraft. Øvrige kontrakter om kraft beregnes samlet.

Det er gitt særregler i forskrift om hvordan finansielle kontrakter skal hensyntas i beregning av avgiften. Det samme gjelder ved avtale om levering av kraft der det er interessefellesskap mellom kjøper og selger.

Avgiften omfatter kraft som tas ut når kraftprisen overstiger 70 øre per kWh. For egenkraft omfatter avgiftsplikten kraft som tas ut når spotmarkedsprisen overstiger 70 øre per kWh.

Avgiften er innført som følge av de eksepsjonelt høye kraftprisene i deler av Sør-Norge. Avgiften skal bidra til å omfordele mer av de ekstraordinære inntektene fra kraftproduksjonen.

Registrering

Eiere og leietakere av avgiftspliktige vann- og vindkraftverk har plikt til å registrere seg for avgiften.

Det samme gjelder for deltakere i produksjonsfellesskap som ikke er egne skattesubjekter etter skatteloven § 2-2 annet ledd.

Skatteetaten registrerer virksomhetene

For høyprisbidrag har Skatteetaten registrert kraftprodusenter basert på opplysninger hentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin database og Skatteetatens interne opplysninger.

Hvis virksomheten har mottatt vedtak om registrering, men mener dette er feil, må Skatteetaten kontaktes snarest.

Hvis virksomheten er registreringspliktig, men ikke har mottatt registreringsvedtak, må virksomheten registreres:

Rapportere og betale

Første rapportering

Vannkraftverk med generatorer med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer:

  • Avgiften gjelder fra 28. september 2022
  • Første rapportering skal skje 18. januar 2023

Benytt meldingen benevnt som «Frist 18. januar Særavgift desember 2022» for å rapportere avgift for perioden 28. september til 31. desember 2022.

Vannkraftverk med installert effekt på minst 1 MW:

  • Avgiften gjelder fra 1. januar 2023
  • Første rapportering skal skje 18. februar 2023

Konsesjonspliktige vindkraftverk:

  • Avgiften gjelder fra 1. januar 2023
  • Første rapportering skal skje 18. februar 2023

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.