Avgift på landbasert vindkraft

Det er avgift på kraft produsert i landbaserte vindkraftverk.

Avgiftsplikten omfatter all elektrisk kraft som er produsert i konsesjonspliktige, landbaserte vindkraftverk. Med vindkraftverk menes kraftverk med én eller flere vindturbiner.

Om avgiften

Satsen for 2024 er 2,3 øre per kWh produsert elektrisk kraft.

Se satser for tidligere år

Avgiften omfatter kraft produsert i konsesjonspliktige vindkraftverk på land.

Avgiftsplikten omfatter også kraft produsert utenfor kraftverkets ordinære drift, for eksempel prøvedrift, testkjøring og lignende.

Unntatt

Kraft som er forbrukt i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tapt i hovedtransformatoren og energi fra eventuell hjelpegenerator, er unntatt avgiftsplikt.

Nærmere beskrivelse av avgiftsgrunnlaget finner du i særavgiftsforskriften § 3-26.

Formålet med avgiften er å gi vertskommunene ytterligere insentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon. Avgiften skal gi forutsigbarhet til kommuner og næringen og imøtekomme behovet for lokal legitimitet.

Registrering

Alle innehavere av konsesjon for produksjon av landbasert vindkraft skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet for avgift på landbasert vindkraft.

Virksomheten må selv søke om å bli registrert som særavgiftspliktig.

Registrerte virksomheter er ansvarlig for å rapportere og betale korrekt avgift til riktig tid.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon:

Se rundskriv, høringer og andre rettskilder om landbasert vindkraft