Avgift på svovelheksafluorider (SF6)

Det er avgift på svovelheksafluorider (SF6) som innføres eller produseres i Norge. Det er også avgift på SF6 som inngår i enkelte andre varer. 

Om avgiften

Avgiften ble innført fra 1. januar 2023. Se detaljer om innføringen av avgiften.

Sats for 2024

Ren SF6:
Satsen er 27 636 kroner per kg gass.

 
SF6 som inngår i produkter:
Satsen er 5 523 kroner per kg gass.

 • For ren SF6 beregnes avgiften av varens nettovekt multiplisert med avgiftssatsen. 
 • For SF6 som inngår i produkter beregnes avgiften av andelen SF6 i produktet.

Se satser for tidligere år

Innførsel og produksjon av ren gass

 • produkter omfattet av tolltariffens posisjon 28.12.9001 (svovelheksafluorid)

Innførsel og produksjon av varer der gassene inngår i produkter, for varer som omfattes av tolltariffens posisjoner: 

 • 85.35.3000 (skillebrytere og effektbrytere)
 • 85.43.1000 (partikkelakseleratorer)
 • 90.12.1000 (mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater)

Avgiftsplikten omfatter ikke SF6 som

 • er lagret på tidspunktet avgiften trer i kraft
 • er installert i SF6-isolerte anlegg på tidspunktet avgiften trer i kraft
 • gjenbrukes etter tapping fra SF6-isolerte anlegg som tas ut av drift

Det er fritak for avgift på SF6 som

 • utføres til utlandet
 • legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel
 • innføres
  • som reisegods
  • til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet
  • til midlertidig bruk  
  • leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred
 • kommer i retur til registrert virksomhets lager
 • brukes til første gangs påfylling av nye høyspentanlegg

Ved første gangs påfylling av nye høyspentanlegg 

Det gis refusjon for betalt avgift på gass som brukes til førstegangs påfylling av nye høyspentanlegg opp til anleggets nominelle trykk. 

Med høyspentanlegg menes elektriske anlegg og komponenter for nominell spenning høyere enn 1000 V, og som skal fylles eller etterfylles med SF6 etter installasjon. 

Send søknad til Skatteetaten. Du må legge ved dokumentasjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at gassen er brukt til førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg 

Ikke-registrert produsent av SF6-holdige produkter 

Hvis du produserer SF6-holdige produkter kan du søke om refusjon av avgift tilsvarende differansen mellom full sats og redusert sats for den mengden gass som inngår i produktet. 

Send søknad til Skatteetaten. Søknaden må inneholde dokumentasjon på mengden SF6 som inngår i de produktene som er produsert.

Registrering

Innfører du avgiftspliktig SF6-gass eller produkter hvor SF6-gass inngår i produktene, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig.

Hvis du er registrert som avgiftspliktig, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved innførselen.
 
Hvis du ikke
 er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved innførselen. 

 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon:

Se rundskriv, høringer og andre rettskilder om SF6