Avgift på smøreolje

Det er avgift på smøreolje som blir importert til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2022

Smøreolje 2,38 kr per liter

Se satser for tidligere år

Avgiftsplikten omfatter

  • Motor- og girsmøreoljer
  • Industrielle smøreoljer
  • Hydrauliske oljer

Avgiftsplikten er knyttet til enkelte varenumre i tolltariffen. Avgiftsplikten omfatter ikke prosess-, transformator- og bryteroljer.

Fritak fra avgift på smøreolje

Omsetter du smøreolje i forbrukerpakninger, med innhold mindre enn 0,15 liter, trenger du ikke å betale avgift.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. 

Refusjon for spillolje

Spillolje skal leveres til godkjent mottaker, som leverer den videre til godkjent innsamler. Innsamleren får refundert smøreoljeavgiften i form av et tilskudd per liter smøreolje. Ordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer smøreolje, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer smøreolje og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.