Avgift på forbrenning av avfall

Det er avgift ved forbrenning av avfall. Avgiftsplikten omfatter utslipp til luft av fossil CO2 (karbondioksid) ved forbrenning av avfall. Avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i forbrenningsanlegg. 

Innført fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 skal det betales avgift ved forbrenning av avfall. Se detaljer om innføringen av avgift på forbrenning av avfall.

Sats

Satsen er 192 kroner per tonn CO2.

Avgiften beregnes ved å multiplisere mengde innlevert avfall til forbrenningsanlegget målt i tonn med en faktor på 0,5498 tonn fossilt CO2 per tonn avfall.

Miljødirektoratet kan etter søknad fastsette en anleggsspesifikk faktor som kan benyttes ved beregning av avgiften, i stedet for faktoren på 0,5498.

Hvem skal rapportere og betale? 

Forbrenningsanlegg med avgiftspliktige CO2 -utslipp som er registrert som særavgiftspliktige hos Skatteetaten skal rapportere og betale avgiften. 

Dette omfattes av avgiften 

Avgiften omfatter utslipp til luft av fossil CO(karbondioksid) ved forbrenning av avfall. Avfallsplikten omfatter ikke utslipp ved forbrenning avfall som ikke inneholder fossilt materiale.  

Avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i forbrenningsanlegg.  

Fritak 

Det gis fritak for avgift ved forbrenning av

  • farlig avfall
  • avfall dersom CO2 fanges og lagres 

Farlig avfall skal ikke regnes med i den totale mengden forbrent avfall. 

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig 

Det er virksomheter som ved sitt forbrenningsanlegg har avgiftspliktige CO2-utslipp ved forbrenning av avfall som er avgiftspliktige. Virksomhetene må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet hos Skatteetaten.