Avgift på forbrenning av avfall

Det er avgift ved forbrenning av avfall. Avgiftsplikten omfatter utslipp til luft av fossil CO2 (karbondioksid) ved forbrenning av avfall. 

Avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i forbrenningsanlegg. 

Om avgiften

Sats for 2023

Satsen er 238 kroner per tonn CO2.

Avgiften beregnes ved å multiplisere mengde innlevert avfall til forbrenningsanlegget målt i tonn med en faktor på 0,5498 tonn fossilt CO2 per tonn avfall.

Miljødirektoratet kan etter søknad fastsette en anleggsspesifikk faktor som kan benyttes ved beregning av avgiften, i stedet for faktoren på 0,5498.

Se satser for tidligere år

 

For 2023 er det vedtatt to satser (differensiert avgift), en for kvotepliktige og en for ikke-kvotepliktige utslipp. Satsen for kvotepliktige utslipp er redusert med 50 pst. sammenlignet med 2022, mens satsen for ikke-kvotepliktige utslipp er økt med 141 pst., til henholdsvis 95 og 476 kroner per tonn CO2.

Differensieringen forutsetter endringer i gruppeunntaksforordningen (GBER). Vedtaket har derfor ennå ikke trådt i kraft, men trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Avgiften omfatter utslipp til luft av fossil CO2 (karbondioksid) ved forbrenning av avfall.

Avgiftsplikten omfatter ikke utslipp ved forbrenning avfall som ikke inneholder fossilt materiale.

Avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i forbrenningsanlegg.

 

Det gis fritak for avgift ved forbrenning av

  • farlig avfall
  • avfall dersom CO2 fanges og lagres

Farlig avfall skal ikke regnes med i den totale mengden forbrent avfall.

Fritak for avgift på CO2 som fanges og lagres gjennomføres ved refusjon.

Det gis ikke refusjon for fanget og lagret CO2 som stammer fra avfall som ikke inneholder fossilt materiale, eller farlig avfall.

Slik søker du refusjon

Søknad om refusjon sendes månedlig til Skatteetaten. Søker må legge ved dokumentasjon fra lageroperatør på mengde lagret CO2, samt dokumentasjon på hvilke kilder CO2-en stammer fra.

For kvotepliktige virksomheter gis fritaket med forbehold om at forurensningsmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av den årlige utslippsrapporten etter klimakvoteloven. Virksomheten skal årlig innen 18. mai oversende forurensningsmyndighetenes godkjenning av utslippsrapporten til Skatteetaten. Dersom forurensningsmyndighetene ikke har godkjent utslippsrapporten innen 18. mai, skal godkjenningen oversendes så snart denne foreligger.

 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Det er virksomheter som ved sitt forbrenningsanlegg har avgiftspliktige CO2-utslipp ved forbrenning av avfall som er avgiftspliktige. Virksomhetene må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet hos Skatteetaten.

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: