NOx-avgift

Det er avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon.

Om avgiften

Sats for 2024

Satsen er 25,59 kroner per kilo

Se satser for tidligere år 

 

Avgiften omfatter utslipp av NOx fra følgende kilder:

  • Fremdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW
  • Motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10MW
  • Fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. For skipsfart omfattes utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann og innenriksfart, selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann.

 

Det er fritak for

  • enheter som er tilsluttet miljøavtalen om NOx 2018-2025. Fritaket gjelder fra tidspunktet virksomheten blir tilsluttet avtalen. Les mer om miljøavtalen om NOx på noxfondet.no.
  • fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann
  • direkte utenriksfart

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Virksomheter som eier NOx-avgiftspliktige anlegg, fartøy, luftfartøy eller kjøretøy er registreringspliktige. Det samme er operatører for NOx-avgiftspliktige innretninger på norsk kontinentalsokkel og flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet.

Virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp trenger ikke å registreres.

Utenlandsk virksomhet (som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge) plikter å betale avgift ved representant i Norge, for norsk avgiftspliktig fart. Representanten er registreringspliktig, og har de samme plikter og rettigheter overfor Skatteetaten som andre registrerte særavgiftspliktige virksomheter.

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: