NOx-avgift

Det er avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra nærmere angitte kilder.

Sats for 2022

Avgiften beregnes per kilo faktisk utslipp av nitrogendioksider (NOx).

NOx  23,79 kroner per kilo

Se satser for tidligere år

Avgiften omfatter utslipp av NOx fra følgende kilder:

  • Fremdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW
  • Motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10MW
  • Fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. For skipsfart omfattes utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann og innenriksfart, selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann.

Fritak for NOx-avgift

  • Enheter som er tilsluttet miljøavtalen om NOx 2018-2025. Fritaket gjelder fra tidspunktet virksomheten blir tilsluttet avtalen. Les mer om miljøavtalen om NOx på noxfondet.no.
  • Fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann
  • Direkte utenriksfart

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registere virksomhet som avgiftsliktig

Virksomheter som eier NOx-avgiftspliktige anlegg, fartøy, luftfartøy eller kjøretøy er registreringspliktige. Det samme er operatører for NOx-avgiftspliktige innretninger på norsk kontinentalsokkel og flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet.

Virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp trenger ikke å registreres.

Utenlandsk virksomhet (som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge) plikter å betale avgift ved representant i Norge, for norsk avgiftspliktig fart. Representanten er registreringspliktig, og har de samme plikter og rettigheter overfor Skatteetaten som andre registrerte særavgiftspliktige virksomheter.