Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift på obligatorisk ansvarsforsikring for motorvogn. Avgiften erstattet årsavgiften fra 1. januar 2018.

Avgiften omfatter gebyr for uforsikrede motorvogner som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt.

Avgiftsplikten omfatter avtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) for innenlandsregistrerte motorvogner. Videre omfatter avgiftsplikten gebyr som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt for uforsikrede motorvogner eller der ny eier ikke har tegnet egen forsikring for motorvognen.

Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift av ansvarsforsikring eller gebyr for motorvogn som er omfattet av vektårsavgiften.

Motorvogner som er registrert på selvassurandører omfattes ikke av trafikkforsikringsavgiften.

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtalen starter å løpe. For gebyr for uforsikrede motorvogner oppstår avgiftsplikten når Trafikkforsikrings-foreningen har mottatt gebyret.

Avgiften beregnes per døgn motorvognen er ansvarsforsikret.

Endringer for elektriske motorvogner fra 1. mars 2021

For forsikringsavtaler som starter å løpe fra 1. mars 2021, eller fornyes (hovedforfall) fra 1. mars 2021 og senere, skal også elektriske veteranbiler, mopeder, traktorer, drosjer med flere, inngå i avgiftsgruppe e. Det vil si samme gruppe som tilsvarende fossile kjøretøy, jf. Stortingets vedtak om avgift på trafikkforsikringer § 2. I særavgiftsmeldingen skal forsikringsavtaler gjeldende for disse kjøretøyene innrapporteres, av forsikringsselskapene, under avgiftskode TF 400. Fra samme tidspunkt skal elektriske biler og elektriske motorsykler inngå i avgiftsgruppe f (ny). Forsikringsavtaler for disse  kjøretøyene skal i særavgiftsmeldingen innrapporteres under avgiftskode TF 500.

Sats for 2021

Avgiften skal betales med følgende beløp (kroner) per døgn:

Type kjøretøy

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall og gebyr som er mottatt:

 

før 1. mars 2020

fra 1. mars 2020 t.o.m. februar 2021

fra 1. mars 2021 eller senere

Bil under 7500 kg

7,97

8,12

8,40

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,29

9,47

9,80

Motorsykkel

5,54

5,65

5,85

Veteranbil, moped, traktor, taxi med flere, også elektriske (fra 1. mars 2021)

1,29

1,31

1,36

Elbil og el-motorsykkel

 

 

5,85

 

Fritak fra trafikkforsikringsavgiften

Det er fritak fra avgiftsplikten for blant annet motorvogn registrert til bruk på Svalbard.

Fra 1. mars 2021 er det innført avgift på elektriske motorkjøretøy.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Virksomheter som har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter for innrapportering og betaling av trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsforeningen må også registrere seg.

Utenlandske virksomheter (som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge) som selger ansvarsforsikringer og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, plikter å betale avgift ved representant i Norge. Representanten er registreringspliktig, og har de samme plikter og rettigheter overfor Skatteetaten som andre registrerte særavgiftspliktige virksomheter.