Midlertidig lettelse i kravene til tilintetgjøring/destruering av varer

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

All tilintetgjøring skal avgiftsmessig foretas i den registrerte virksomhetens navn og ansvar. Det innebærer at det er den registrerte virksomheten som er ansvarlig for at tilintetgjøring utføres i tråd med gjeldende regelverk, og påser at dokumentasjonen for tilintetgjøringen er tilstrekkelig.

Kreditering av vare- og avgiftsbeløp

Kravet til kreditering av vare- og avgiftsbeløp opprettholdes.

Rapportering på særavgiftsmeldingen

Kravene til å føre kode for retur og tilintetgjøring i særavgiftsmeldingen opprettholdes.

Krav til dokumentasjon

Dagens krav til dokumentasjon opprettholdes. Dette innebærer at den registrerte virksomheten til enhver tid innehar dokumentasjon for all tilintetgjøring som foretas, herunder:

  • type vare og antall/mengde som tilintetgjøres
  • hvor tilintetgjøringen finner sted, og
  • på hvilket tidspunkt tilintetgjøringen finner sted

De registrerte virksomhetene skal som i dag kunne dokumentere grunnlaget for tilintetgjøring som framkommer i skattemeldingen. Dokumentasjonen skal oppbevares hos registrert virksomhet.