Petroleumsskattemyndighetene og fastsettingsprosessen

Petroleumsskattemyndighetene består av Oljeskattekontoret og Klagenemnda for petroleumsskatt.

Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Oljeskattekontorets leder er den øverste ansvarlige for kontorets faglige arbeid.

Før 1. juli 2015 var det Oljeskattenemnda som foretok skattefastsettingen for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Oljeskattekontoret var saksforberedende organ. Stortinget vedtok 19. juni 2015 at Oljeskattekontoret fra og med 1. juli 2015 skal ha vedtaksmyndighet i første instans. Oljeskattenemnda opphørte fra samme dato.

Fra 1. januar 2019 er Oljeskattekontoret plassert i divisjon Innsats, avdeling Storbedrift i Skatteetaten.

Oljeskattekontoret og Finansdepartementet har en direkte faglig dialog om tolkningen og utviklingen av regelverket som utgjør petroleumsskattesystemet. Kontoret yter faglig bistand i saker der det vurderes endringer i lover og forskrifter knyttet til petroleumsbeskatning. I noen tilfeller avgir kontoret formelle høringsuttalelser, mens det andre ganger dreier seg om mer uformelle innspill og vurderinger. Ofte er det nødvendig å foreta beregninger for å undersøke effekten av ulike typer endringer i lovverket, og i slike tilfeller er det gjerne Oljeskattekontoret som sitter med relevant tallmateriale og kompetanse. Det hender også at kontoret selv tar opp spørsmål om lovendringer. Også når det gjelder fortolkning av eksisterende lovverk blir Oljeskattekontoret konsultert.

Klagenemnda for petroleumsskatt

Klagenemnda for petroleumsskatt har syv medlemmer med særskilte kvalifikasjoner innen skatt, jus, regnskap og økonomi. Medlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på fire år. Klagenemnda for petroleumsskatt har en helt uavhengig stilling.

Klagenemnda behandler alle klager knyttet til Oljeskattekontorets vedtak.

 

Fastsettingsprosessen for petroleumsselskapene

Ordinær fastsetting

Hvert år mottar Oljeskattekontoret skattemelding fra samtlige oppstrømsselskaper på norsk sokkel. Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april året etter inntektsåret. Skatteoppgjøret offentliggjøres på høsten, normalt i månedsskiftet november/desember. Kontoret gjennomgår skattemeldingene, innhenter tilleggsopplysninger og vurderer om egenfastsettingen skal legges til grunn eller endres.

Kontoret beregner skatten basert på det enkelte selskaps egenfastsatte skattegrunnlag. Alle endringer av selskapets egenfastsetting må begrunnes i vedtak, som sendes selskapet samtidig med melding om skatteoppgjør.

Endringssaker

Forhold som avdekkes under ordinær fastsetting, men som ikke blir ferdigbehandlet før skatteoppgjør sendes, behandles som endringssaker. Enkelte ganger avdekkes også forhold som gjelder tidligere inntektsår. Endringssaker avgjøres ved skriftlige vedtak av kontoret.

Ekstern kontroll

Enkelte problemstillinger kan være krevende å avklare gjennom telefonkontakt og skriftlig korrespondanse. I slike tilfeller kan kontroll hos eller møter med selskapene gjennomføres for å skaffe informasjonen kontoret trenger. Ekstern kontroll foregår i bedriftens lokaler og kan vare i én eller flere dager. Dette muliggjør gjennomgang av store mengder dokumentasjon og å gå dypt inn i problemstillinger.

Klagesaker

Dersom et selskap påklager enkeltvedtak, utarbeider kontoret et notat til Klagenemnda for petroleumsskatt med en vurdering av om klagen skal tas til følge. I klagenotatet gis det en beskrivelse av det faktiske forholdet, skattefastsettingen, klagen og kontorets syn på selskapets anførsler i klagen. Klageren gis anledning til å komme med bemerkninger til kontorets redegjørelse før klagen fremmes for behandling i Klagenemnda. Klagenemnda avgjør klagene ved skriftlige begrunnede vedtak.

Rettssaker

Dersom et selskap ikke aksepterer Klagenemndas avgjørelser, kan saken bringes inn for rettssystemet. Dette skjer særlig i saker av prinsipiell betydning og saker som involverer store pengebeløp. Sakene går gjennom rettssystemet på vanlig måte. Regjeringsadvokaten fører sakene på vegne av staten, men kontoret bistår med utarbeidelse av prosesskriv og annet. I noen tilfeller kan det ta flere år før en sak er endelig avgjort. Oljeskattekontoret har til enhver tid flere saker som står for domstolene.

Gjensidige internprisingsavtaler (MAP)

Kontoret jobber med mange saker som gjelder prising av transaksjoner mellom selskaper i flernasjonale konserner (internprising). Dersom et norsk utvinningsselskap ber om at MAP (Mutual Agreement Procedure) iverksettes, vil saken forberedes av Oljeskattekontoret i samarbeid med MAP/APA-seksjonen i Storbedriftsavdelingen i Skatteetaten. Finansdepartementet har avgjørelsesmyndighet og deltar i forhandlingene.  

MAP er en rettslig ordning som er hjemlet i skatteavtalene. Den skal bidra til at statene anvender skatteavtalenes materielle bestemmelser korrekt. Ordningen er en tvisteløsningsmekanisme som skattyter kan påberope seg i enkeltsaker.

Forhåndsuttalelser

Selskapene kan anmode Oljeskattekontoret om forhåndsuttalelse om de skattemessige virkningene av en disposisjon som planlegges. Det finnes blant annet en ordning hvor selskapene kan be om forhåndsuttalelse om hvilken pris som vil bli lagt til grunn ved fastsetting av skattegrunnlaget når tørrgass blir solgt til et beslektet selskap.