Skattemelding og skatteoppgjør for petroleumsselskaper

Skattemeldingen skal leveres elektronisk via Altinn. Frist for innlevering er 30. april, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd, bokstav b.

Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. 

For inntektsåret 2022 vil melding om skatteoppgjør for særskattepliktige sendes i november 2023. Skatteoppgjør med avregningsdel sendes elektronisk i Altinn. Skatteliste for særskattepliktige vil bli offentliggjort senest 2. desember 2023 på skatteetaten.no, jf. skatteforvaltningsloven § 9-7.

Forfallsdato for betaling/utbetaling av differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt er tre uker etter skatteoppgjøret ble sendt, jf. skattebetalingsloven § 10-22 andre ledd. Differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt renteberegnes fra 1. januar 2023 til forfallsdato.

Utbetaling av skatteverdien av underskudd i særskattegrunnlaget (jf. petrsktl. § 5, sjette ledd) renteberegnes på samme måte som skatt til gode. Tilsvarende gjelder for skatteverdien av ubenyttet friinntekt (jf. petrsktl. § 11, syvende ledd), samt for skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2002-2019 (jf. lov om endringer i petroleumsskatteloven av 17. juni 2022, kapittel IV andre ledd). Utbetaling skjer tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt.

Skjemaer og rettledninger for petroleumsvirksomhet

Selskap som omfattes av petroleumsskattelovens § 1 skal, i tillegg til øvrige RF-skjemaer, levere følgende skjemaer elektronisk i Altinn:

I tillegg skal følgende skjemaer leveres som vedlegg til skattemeldingen:

Standardbrev

Nedenfor følger årets standardbrev. For inntektsåret 2022 skal alle selskap besvare de fire første standardbrevene, mens resterende standardbrev besvares dersom de er relevante.

Skal besvares av alle:

Skal besvares hvis det er relevant:

Terminskatt