Skattemelding og skatteoppgjør for petroleumsselskaper

Petroleumsselskaper har en annen innleveringsfrist for skattemeldingen enn øvrige selskaper. Det finnes også særskilte skjemaer som skal følge som vedlegg til skattemeldingen. I tillegg skal petroleumsselskapene hvert år besvare ulike standardbrev.

Skattemelding

Skattemeldingen skal leveres elektronisk. Frist for innlevering er 30. april, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd, bokstav b.

Dersom selskapet ønsker å søke om utsettelse, må en begrunnet søknad sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. 

For inntektsåret 2023 forsvinner de tidligere RF-skjemaene. RF-skjemaene, inkludert de særskilte skjemaene for petroleumsselskapene (RF-1323, RF-1118, RF-1120 og RF-1346) blir erstattet av temaer i hhv. skattemeldingen og næringsspesifikasjonen. Det vil ikke lenger være en egen skattemelding for petroleumsselskaper. I stedet er tidligere RF-1323 integrert i skattemeldingen for alle næringsdrivende. Det blir en ny struktur, med noen nye poster, men det meste vil være gjenkjennbart fra tidligere år. Skattemeldingen for inntektsåret 2023 må sendes fra et regnskapssystem eller et årsoppgjørsprogram.

Mer om ny skattemelding:

Merk at følgende skjemaer fortsatt skal leveres som vedlegg til skattemeldingen:

Standardbrev

Nedenfor følger årets standardbrev. For inntektsåret 2023 skal alle selskap besvare de fire første standardbrevene, mens resterende standardbrev besvares dersom de er relevante.

Skal besvares av alle:

Skal besvares hvis det er relevant:

Skatteoppgjør

For inntektsåret 2023 vil melding om skatteoppgjør for særskattepliktige sendes i november 2024. Skatteoppgjør med avregningsdel sendes elektronisk i Altinn. Skatteliste for særskattepliktige vil bli offentliggjort senest 2. desember 2024 på skatteetaten.no, jf. skatteforvaltningsloven § 9-7.

Forfallsdato for betaling/utbetaling av differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt er tre uker etter skatteoppgjøret ble sendt, jf. skattebetalingsloven § 10-22 andre ledd. Differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt renteberegnes fra 1. januar 2024 til forfallsdato.

Utbetaling av skatteverdien av underskudd i særskattegrunnlaget (jf. petrsktl. § 5, sjette ledd) renteberegnes på samme måte som skatt til gode. Utbetaling skjer tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt.

Terminskatt