Skattemelding og skatteoppgjør for petroleumsselskaper

Skattemeldingen skal leveres elektronisk via Altinn. Frist for innlevering er 30. april, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd, bokstav b.

Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. 

For inntektsåret 2021 vil melding om skatteoppgjør for særskattepliktige sendes i november 2022. Skatteoppgjør med avregningsdel sendes elektronisk i Altinn. Skatteliste for særskattepliktige vil bli offentliggjort senest 2. desember 2022 på Skatteetaten.no, jf. skatteforvaltningsloven § 9-7.

Forfallsdato for betaling/utbetaling av differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt er tre uker etter skatteoppgjøret ble sendt, jf. skattebetalingsloven § 10-22 andre ledd. Differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt renteberegnes fra 1. januar 2022 til forfallsdato.

Krav på utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter eller underskudd ved opphør, renteberegnes på samme måte som skatt til gode. Utbetaling skjer tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt.

Skjemaer og rettledninger for petroleumsvirksomhet

Selskap som omfattes av petroleumsskattelovens § 1 skal, i tillegg til øvrige RF-skjemaer, levere følgende skjemaer elektronisk i Altinn:

I tillegg skal følgende skjemaer leveres som vedlegg til skattemeldingen:

Standardbrev

Nedenfor følger årets standardbrev. Oljeskattekontoret informerer det enkelte selskap i eget brev om hvilke av standardbrevene som skal besvares for inntektsåret 2021.