Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om innbetalt fagforeningskontingent

Revidert oktober 2019.

Kort om

Her finner du fremgangsmåten ved rapportering av fagforeningskontingent som medlemmer har betalt direkte til fagforeningen, og kontingent som er dekket og innbetalt av medlemmets arbeidsgiver (uten trekk i lønn).

En lønnstakers kontingent betalt til arbeidstakerorganisasjon kan være fradragsberettiget etter skatteloven § 6-20.

Rapporteringen er ikke lovpålagt, men vi oppfordrer fagforeningene til å levere kontingentopplysninger frivillig, slik at medlemmene får fradragsbeløpet utfylt i sin skattemelding. 

Fagforeningskontingent trukket i medlemmets lønn og innbetalt av arbeidsgiver, skal arbeidsgiver rapportere i a-meldingen.

Krav til arbeidstakerorganisasjonen

Arbeidstakerorganisasjonen (fagforeningen) må oppfylle følgende vilkår for å rapportere fradragsberettiget kontingent:

 • Arbeidstakerorganisasjonen må vesentlig ta seg av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår (ved lønnsforhandlinger, tariffavtaler mv.).
 • Organisasjonen må være landsomfattende og normalt organisere lønnstakere fra flere enn én bedrift.
 • For andre enn statsansatte må foreningen ha inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.
 • For statsansatte må foreningen ha forhandlingsrett etter lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister. Dette omfatter foreninger organisert gjennom følgende hovedsammenslutninger
  • LO Stat
  • Akademikerne
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
  • Unio
 • Forhandlingsrett for statsansatte har foruten hovedsammenslutningene også
  • Norges ingeniørorganisasjon (NITO)
  • Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
  • Skipskontrollens Forening (SKF)

Foreninger som bare har medlemmer innenfor en bestemt bedrift eller et enkelt konsern, skal ikke rapportere da kontingenten ikke er fradragsberettiget.

Oppgavens innhold 

Organisasjonsnummer

Alle arbeidstakerorganisasjoner som rapporterer opplysninger om fagforeningskontingent til Skatteetaten, blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Organisasjonsnummeret som skal benyttes er identisk med det organisasjonsnummer som virksomhetens juridisk overordnede enhet er registrert med i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer skal alltid benyttes ved innsending av opplysninger, samt ved alle henvendelser til Skatteetaten.

Riktig identifisering av oppgaven

Det er svært viktig at korrekt fødselsnummer (elleve siffer) for medlemmet er utfylt for å identifisere den skattepliktige som skal ha fradraget. Dette gjelder når medlemmet har betalt kontingenten selv og når den er dekket av arbeidsgiver (uten trekk i lønn). For utlendinger som bare har fått tildelt D-nummer, skal dette benyttes.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Disse opplysningene vil da ikke godkjennes som levert, og beløpet vil ikke komme med på skattemeldingen.

Se også ”Korrigere en oppgave”.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer eller D-nummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil stå på feillisten arbeidstakerorganisasjonen mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal dette alltid benyttes.

Opplysninger om skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer eller D-nummer, skal ikke rapporteres.

Navn og adresse

skattepliktigs (medlemmets) fullstendige navn skal oppgis. Det er ikke nødvendig å opplyse om bostedsadresse i oppgaven.

Beløp

Samlet innbetalt fagforeningskontingent for inntektsåret, inkludert eventuell premie til kollektiv forsikring som inngår i fagforeningskontingenten skal rapporteres.

Eventuelle beløp inkludert i kontingenten som gjelder andre ytelser (varer og tjenester) som ligger utenfor virksomheten som fagforening, skal ikke rapporteres. Dette er ikke fradragsberettiget som fagforeningskontingent.

Er det uklart om en innbetaling fra arbeidsgiver er kontingent dekket av arbeidsgiveren eller er videresending av beløp trukket i medlemmets lønn, skal beløpet ikke rapporteres. (Kontingent med lønnstrekk blir rapportert i a-melding.)

Levering av oppgaver

Opplysningene leveres elektronisk via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Du må ha de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter i Altinn (se "Roller og rettigheter i Altinn").

Når du åpner RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, velger du oppgavetype: ”Fagforeningskontingent” som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger for fagforeningskontingent og sende inn (se dokumentet ”Beskrivelse av filformatet”).

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Vi ber om rapportering innen 31. januar året etter inntektsåret slik at opplysningene kan forhåndsutfylles i medlemmets skattemelding.

Dersom en arbeidstakerorganisasjon ønsker å rapportere, men har problemer med å overholde innleveringsfristen, bør Skatteetaten kontaktes via e-postadresse [email protected]

Korrigere en oppgave

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over innbetalt fagforeningskontingent er det medlemmets fødsels- eller D-nummer (sammen med inntektsår og opplgavegiver) som er unik identifikator.

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må rapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattepliktig som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med den skattepliktiges fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte oppgaver):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- eller D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt fødsels- eller D-nummer (se  ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Post- eller temahenvisning

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten lager nå en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige vil få våren 2020. I den nye skattemeldingen vil dagens poster bli erstattet med temaer. Men fordi noen fortsatt vil motta dagens versjon av skattemeldingen, bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Under er en oversikt over posthenvisning for fagforeningskontingent og hva den samme posten kan henvise til i den nye skattemeldingen:

Poster

Tema

Post 3.2.11 Fagforeningsfradrag

Arbeid, trygd og pensjon

 

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger om innbetalt fagforeningskontingent skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og spesifikasjoner – Fagforeningskontingent

XML-filen rapporteres til oss ved å benytte Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.