Viktig melding vedrørende krav om identifikasjonsnummer fra amerikanske skattemyndigheter

Amerikanske skattemyndigheter har oppdatert sine retningslinjer vedrørende innhenting av amerikansk identifikasjonsnummer for kontoer hvor kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemhørende i/til USA. Skattemessig bosted følger etter amerikansk lovgivning av amerikansk statsborgerskap i tillegg til bosted.

Alle konti hvor det er identifisert amerikansk kontohaver eller reell rettighetshaver skal fra og med inntektsåret 2020 være identifisert med amerikansk identifikasjonsnummer (TIN). Opplysningspliktige som ikke identifiserer sine kontohavere eller reelle rettighetshavere med amerikanske TIN ved rapporteringen 2020 vil kunne bli ilagt sanksjoner av amerikanske skattemyndigheter. Dette gjelder uavhengig av når konto er opprettet eller ilagte sanksjoner etter skatteforvaltningsloven.

Merking av berørte kontoer for 2019
Skatteetaten ønsker å gjøre oppmerksom på at alle konti som er rapportert uten TIN ved rapporteringen for inntektsåret 2019, er merket med feilkode 000294 i tilbakemeldingen for leveranser til Skatteetatens tredjepartsordninger. Skatteetaten anbefaler derfor at alle kontoer merket med denne feilkoden gjennomgås og at TIN innhentes og rapporteres uavhengig av land kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemhørende i. Dersom landet, hvor kontohaver/reell rettighetshaver er bosatt/hjemhørende ikke utsteder TIN, kan man se bort i fra feilkoden. Utenlandske kontohavere skal identifiseres med TIN etter skatteforvaltingslovens § 7-3 med tilhørende forskrift, dersom landet utsteder TIN.  Kontoer som identifiseres med utenlandske kontohavere eller reelle rettighetshavere, hvor opplysningspliktige ikke klarer å innhente tilstrekkelige opplysninger, skal avvikles innen 90 dager.

Kilder:

  1. Revised Guidance Related to Obtaining and Reporting Taxpayer Identification Numbers and Dates of Birth by Financial Institutions s. 5 (Konsultert 27.01.2020)
  2. FATCA FAQ, Spørsmål 3 under avsnitt "Reporting" (Konsultert 27.01.2020