Rettledning for utfylling og innlevering - Internasjonal rapportering CRS/FATCA

Revidert oktober 2022.

1       Kort om 

Denne rettledningen angir: 

 • hvem som skal levere opplysninger 
 • hvilke opplysninger som skal gis 
 • hvordan oppgavene skal merkes 
 • andre krav og opplysninger om rapporteringen 

Finansielle institusjoner skal etterleve reglene om internasjonal rapportering og levere nærmere angitte opplysninger til Skatteetaten for automatisk informasjonsutveksling. Reglene om internasjonal rapportering gjennomfører OECDs Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (ofte omtalt som Common Reporting Standard, (CRS) og Avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA (FATCA-avtalen). 

Utfyllende veiledning om hvilke finansielle institusjoner som skal levere opplysninger, og hvilke opplysninger de skal gi, finnes i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv." 

Dersom opplysningsplikten ikke overholdes kan Skatteetaten anvende reaksjoner etter skatteforvaltningsloven kapittel 14 om administrative reaksjoner og straff. 

2       Hvem skal levere opplysninger 

2.1     Finansielle institusjoner 

Skatteforvaltningsloven § 7-3 regulerer hvilke finansielle institusjoner som skal gi opplysninger, og hvilke opplysninger de skal gi. 

I skatteforvaltningsforskriften § 7-3-1 flg. er det nærmere angitt hvilke krav som stilles for at opplysningsplikten skal anses oppfylt. Forskriftsbestemmelsene er systematisert i underkapitler A til K hvor en del av underkapitlene har generelle bestemmelser, mens noen gjelder kun for nærmere angitte opplysningspliktige og konti. 

2.2     Rapportering via ordninger (utgår fra og med inntektsåret 2023) 

Opplysningspliktige skal levere opplysninger via ordningen nevnt i denne rettledningen og/eller via følgende ordninger som er tilrettelagt for rapportering av CRS/FATCA-opplysninger: 

Merk at det er anledning til å rapportere opplysninger for internasjonal utveksling via tredjepartsordningene nevnt over i kombinasjon eller parallelt med gjeldende ordning. Oppgaver må da merkes særskilt for utveksling. 

Det vil ikke gis anledning til å rapportere opplysninger for internasjonal utveksling via tredjepartsordningene nevnt over fra og med inntektsåret 2023 med rapporteringsfrist januar og februar 2024. Alle opplysninger for internasjonal rapportering skal da rapporteres via tredjepartsordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA. 

3       Hvordan registrere seg som opplysningspliktig 

3.1     Registrering i Skatteetatens oppgavegiverregister 

For å kunne rapportere til grunnlagsdataordningen må opplysningspliktige registrere seg i Skatteetatens oppgavegiverregister via Altinn-skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret. Opplysningspliktige skal til enhver tid sørge for at kontaktopplysninger er oppdaterte. Skatteetaten benytter kontaktinformasjonen i oppgavegiverregisteret til blant annet å kommunisere viktig informasjon og invitere til dialogmøter. 

3.2     Globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

Norske opplysningspliktige etter skatteforvaltningsforskriften § 7-3-1 skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) som tildeler et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Indentification Number. Registreringen er nødvendig for å kunne rapportere opplysninger som skal utveksles til amerikanske skattemyndigheter og skjer etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter. Amerikanske skattemyndigheter benytter kontaktinformasjonen ved utsending av informasjon eller purringer om registreringene. De registrerte opplysningene må oppdateres ved endringer. 

3.3     Oppdatering av kontaktopplysninger 

Skatteetatens oppgavegiverregister henter den opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene er oppdaterte. Oppdaterte opplysninger sendes inn ved å fylle ut Samordnet registermelding. 

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak til opplysningspliktige elektronisk i Altinn.  De som skal motta varsel om nye meldinger i Altinn på vegne av virksomheten, må registrere e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Fyll ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "Profil" i Altinn. 

Endring av kontaktopplysninger i Skatteetatens oppgavegiverregister sendes inn via Altinn-skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret. Dette gjelder opplysninger om navn, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse til kontaktpersonen i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger. 

4       Hvordan levere tredjepartsopplysninger 

4.1     Skjema 

Tredjepartsopplysninger leveres som XML-filvedlegg via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Filen som lastes opp i skjemaet skal være i XML-format som følger Skatteetatens spesifikasjoner. 

Opplysningspliktige som ikke leverer tredjepartsopplysninger som filvedlegg eller via formatene for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring, Verdipapirfond, Aksjesparekonto, Fondskonto eller Finansprodukter, skal rapportere i ordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA ved å fylle ut tasteskjema RF-1320 Internasjonal rapportering CRS/FATCA. 

4.2     Identifisere oppgaver 

Leveranser består av én eller flere oppgaver. Oppgavene skilles fra hverandre ved hjelp av feltene "Inntektsår", "Opplysningspliktig", "Oppgaveeier" og "Kontonummer". Disse identifikatorene utgjør til sammen oppgavens unike identifikator. 

Opplysningspliktig  

Opplysningspliktige identifiseres ved organisasjonsnummer. 

Oppgaveeier  

Oppgaveeier er den som står som eier av kontoen. Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer. 

Dersom oppgaveeier ikke har fødselsnummer eller organisasjonsnummer, skal opplysningspliktig angi en unik verdi for kontoeier i feltet "Alternativ identifikator". Verdien brukes som en del av en unik nøkkel på oppgaven og er grunnlaget for endring eller sletting av innsendte opplysninger. 

Kontonummer 

Kontonummeret er nummeret som identifiserer en konto. 

4.3     Merking av en oppgave for internasjonal rapportering 

Ved rapportering av finansielle forhold og forsikringer som Skatteetaten skal sende til utenlandske skattemyndigheter må oppgaven merkes med "Internasjonal rapportering" – "CRS" – "[landkode – to tegn]". Skal opplysningene sendes til amerikanske skattemyndigheter, skal de i stedet merkes med "Internasjonal rapportering" – "FATCA" – "US". 

Landkoder som skal benyttes ved rapportering følger den internasjonale standarden ISO-3166 (to tegn). Gyldige landkoder finnes på ssb.no 

TIN 

I oppgaver for utveksling skal oppgaveeier eller reell rettighetshaver identifiseres med TIN (Tax Identification Number). Oversikt over myndigheter som utsteder TIN finnes i OECDs TIN-oversikt. 

Fødselsdato 

Fysiske personer skal alltid rapporteres med fødselsdato. 

4.4     Tilbakemelding fra Skatteetaten 

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-postadresse i innsendingen får du varsel på SMS eller e-post når tilbakemeldingen har kommet. 

Det er viktig at tilbakemeldingen kontrolleres, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp så fort som mulig. 

Hvis tilbakemelding ikke er mottatt innen et par dager, må Skatteetaten kontaktes. Skatteetaten kan kontaktes per e-post: [email protected]. 

4.5     Korrigere oppgave 

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å rapportere en ny oppgave med like verdier i identifikatorfeltene. Ny oppgave overskriver da tidligere rapportert oppgave. 

4.6     Korrigere oppgave med feil identifikator 

Dersom det er feil i ett eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven slettes. Det vil si at det må sendes inn en ny oppgave med korrekte verdier og en sletteoppgave for å slette den oppgaven som var feil. Sletteoppgaven må ha de samme identifikatorer som oppgaven som inneholder feil. 

4.7     Slette oppgave 

En tidligere innsendt oppgave slettes ved å rapportere en <Sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes. 

4.8     Eksempler på korrigering og sletting av oppgaver 

Med ny og fullstendig oppgave i eksemplene nedenfor menes at alle nødvendige opplysninger i den nye oppgaven må være fylt ut, i tillegg til den unike identifikatoren (nøkkelen), og korrigering av verdien i den eller de feltene som inneholdt feil. 

Se også "Beskrivelse av filformatet" som forklarer hvordan oppgaver kan korrigeres og slettes. 

Eksempel 1 (feil beløp): 

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene. 

Ny innsending (korreksjon): 

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten. 

Eksempel 2 (forveksling): 

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling). 

Ny innsending (korreksjon): 

Hele oppgaven for denne personen må slettes. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp. 

Eksempel 3 (dublett): 
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme unike identifikator (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten"). 

Ny innsending (korreksjon): 

For å korrigere en oppgaveeier som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes inn en ny oppgave for oppgaveeier med korrekt totalbeløp. 

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger): 

Dersom det blir levert en oppgave med ugyldig eller manglende fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, vil denne bli avvist. Oppgaven må rapporteres på nytt med korrekt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer (se "Riktig identifisering av oppgaven"). 

Eksempel 5 (sletting): 

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å rapportere en sletteoppgave med den samme unike identifikatoren som oppgaven som skal slettes. 

4.9     Feil på innsendte leveranser 

Hvis en leveranse blir avvist vil det fremgå av tilbakemeldingen fra Skatteetaten. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetyper på leveransen er feil eller mangelfull. 

Ved spørsmål om fremgangsmåte for å korrigere feil kan Skatteetaten kan kontaktes. Skatteetaten kan kontaktes per e-post: [email protected]. 

4.10   Omlevering 

Dersom opplysningspliktig har behov for å levere alle oppgavene i en ny leveranse, må Skatteetaten kontaktes. Leveranser som i ettertid blir slettet, anses som ikke levert. Dette innebærer at dersom den første oppgaven blir slettet, vil den andre oppgaven anses som den første leveransen når det gjelder fristen. 

4.11   Slette en tidligere innsendt oppgave 

En tidligere innsendt oppgave kan slettes direkte i Altinn-skjema RF-1320 Internasjonal rapportering CRS/FATCA eller via filvedlegg i RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. 

Ved korreksjon av en oppgave er det ikke nødvendig å slette den tidligere innsendte oppgaven da det er den siste rapporterte oppgaven som blir gjeldende. 

Slette en oppgave via Altinn-skjema RF-1320 

I Altinn-skjemaet brukes valg for "Korrigere oppgaver". Deretter velger man slette én eller flere oppgaver. Her registreres den unike identifikatoren til oppgaven som skal slettes. 

Når denne oppgaven mottas av Skatteetaten, vil tidligere oppgave med samme unike oppgaveidentifikator innen samme inntektsår bli slettet. 

Slette en oppgave via Altinn-skjema RF-1301 

For innsending av sletteoppgaver i filvedlegg, se "Beskrivelse av filformatet". Sletteoppgaver i filvedlegg kan du benytte uansett hvordan ordinær-leveransen er sendt inn. 

En erstatningsoppgave sendes med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven med alle beløp satt til 0. Obligatoriske felter må fylles ut. 

4.12   Beskrivelse av filformatet 

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger skal bygges opp. Se Formater og tekniske spesifikasjoner. 

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige og innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. 

5       Opplysningsplikten 

5.1     Kontohavere mv. som er skattemessig bosatt i andre land 

Opplysningspliktige skal gi opplysninger om kontohavere og reelle rettighetshavere. Plikten knytter seg til de konti den opplysningspliktige forvalter. Se "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv." om kontohavere og reelle rettighetshavere det skal gis opplysninger om. 

5.1.1 Kontohavere 

Opplysningsplikten omfatter alle kontohavere som er fysiske personer skattemessig bosatt i utlandet. En person kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er bosatt. 

Opplysningsplikten omfatter kontohavere som er selskap mv. skattemessig hjemmehørende i utlandet. Et selskap mv. kan være skattemessig hjemmehørende i flere land, og opplysningsplikten vil da omfatte hvert av landene. 

5.1.2 Reelle rettighetshavere 

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en enhet. Bare fysiske personer kan være reelle rettighetshavere. Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, reelle rettighetshavere bosatt i utlandet og reelle rettighetshavere som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. 

For inntektsåret 2022 vil aksjeselskaper som anses som finansielle institusjoner etter skatteforvaltningsforskriften § 7-3-6 anses å ha oppfylt sine opplysningsplikter om norske reelle rettighetshavere der disse fremkommer av aksjonærregisteroppgaven. I de tilfeller informasjon om reelle rettighetshavere ikke fremkommer av aksjonærregisteroppgaven fordi kontohaver/eier et eller flere norske selskaper, vil opplysningsplikten likevel kunne anses oppfylt, der Skatteetaten ved å følge selskapene og aksjonærene i aksjonærregisteret, besitter opplysninger om den eller de reelle rettighetshaverne. Dette er for eksempel tilfelle dersom et norsk AS X eies av et annet norsk AS Y som igjen eies av en norsk fysisk person. Dersom det ikke er mulig å spore den eller de reelle rettighetshaverne gjennom aksjonærregisteret, plikter den finansielle institusjonen å levere opplysningene via tredjepartsordningen "Finansprodukter". Et slikt tilfelle kan være der et alternativt investeringsfond har et norsk selskap som investor og der en stor eierandel av det norske selskapet eies av en utenlandsk trust med norske reelle rettighetshavere (for eksempel norsk benefisient eller stifter). 

Aksjeselskaper med utenlandske investorer, kontohavere og reelle rettighetshavere, må alltid rapportere disse. 

5.2     Unntak fra opplysningsplikten – Gjelder kun FATCA 

Dersom samlet saldo på innskuddskonti som eies eller rådes over av en fysisk person som er skattemessig bosatt i USA eller amerikansk statsborger ikke overstiger USD 50 000 ved utgangen av inntektsåret, er det ikke påkrevet å merke kontoene med amerikansk landkode ved rapporteringen. 

6       Hvilke opplysninger som skal gis 

6.1     Hva opplysningene skal inneholde 

Opplysningsplikten gjelder fra og med det inntektsåret det er fastslått at kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet, eller er amerikansk statsborger. Alle beløp skal rapporteres i brutto. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av beløp, men se unntak. 

Opplysningene skal blant annet inneholde: 

Opplysningspliktiges 

 • navn 
 • adresse 
 • organisasjonsnummer 
 • globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

Kontohaveres og reelle rettighetshaveres mv. 

 • navn 
 • adresse med landkode 
 • fødselsdato (uavhengig av om fødselsnummer eller D-nummer oppgis) 
 • fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer 
 • landkode som viser hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende, og når kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere 
 • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode (TIN) 

Produktets eller forsikringens 

 • kontonummer, avtalenummer eller annet nummer hvor produktet er registrert 
 • saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, herunder gjenkjøpsverdi på livsforsikring 
 • renter 
 • utbytte 
 • annen inntekt eller utbetaling, herunder utbetaling fra forsikringsavtale 
 • salgsvederlag 
 • landkode som viser hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende, og når kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere 

6.2     Øvrige krav til opplysningene 

Navn 

Det skal oppgis navn i de respektive feltene "fornavn", "mellomnavn" og "etternavn". Fornavn, mellomnavn og etternavn skal ikke samles i ett av feltene. For en mononym kan verdien NFN angis i feltet "fornavn" og navnet angis i feltet "etternavn". Verdien NFN skal ikke benyttes i andre sammenhenger. 

Adresse 

Opplysningspliktige skal innhente adresse fra kontohaver. Adressen som skal innhentes og rapporteres er nåværende bostedsadresse som er registrert hos den opplysningspliktige. Det er ikke oppstilt noe unntak for kontohavere som oppgir å ha fortrolig eller hemmelig adresse. I de tilfellene det ikke er tilknyttet en bostedsadresse til kontohaveren, herunder der vedkommende har fortrolig eller hemmelig adresse, kan postadresse som brukes til korrespondanse eller til andre formål brukes i forbindelse med rapportering. 

Kontoens valuta og i norske kroner 

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner. Beløp i fremmed valuta skal også oppgis med valutakode. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes etter gjeldende kurs per 31. desember i inntektsåret. 

Ved avslutning av konto 

Opplysninger skal også innsendes for det inntektsår en konto er avsluttet. Det skal angis at et kontoforhold er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis. Saldo eller verdi umiddelbart før avslutning skal angis i særskilt felt for dette formål.  

Konto som ikke lengre er rapporteringspliktig, uten at konto avsluttes, skal ikke merkes som avsluttet. Dette gjelder i tilfeller hvor kontohaver ikke lengre ansees som skattemessig bosatt/hjemhørende utenfor Norge, kontohaver er død eller kontohaver har sagt fra seg sitt amerikanske statsborgerskap og dokumentert dette overfor rapporteringspliktige finansielle institusjon.  

Om salgsvederlag 

Brutto salgsvederlag er det totale beløp betalt eller kreditert når oppgaveeier selger aksjer mv. eller innløser fondsandeler holdt på konto. Ved rapportering kan kurtasje trekkes fra ved beregning av salgsvederlag. 

Om gjenkjøpsverdien 

Gjenkjøpsverdien er det høyeste beløpet forsikringstaker er berettiget til 

 • ved innløsning eller terminering av kontrakten (uten fratrekk for innløsningsgebyr eller tilknyttede lån, eller 
 • det beløp forsikringstaker kan låne i henhold eller i tilknytning til forsikringsavtalen 

Gjenkjøpsverdien omfatter ikke beløp som kan utbetales etter en forsikringsavtale ved en fysisk persons død, skade eller lignende. For andre forsikringsavtaler eller livrenter enn "Unit Link" omfatter gjenkjøpsverdi ikke tilbakebetaling av innbetalt premie som følge av avslutning av forsikringsavtalen, lavere risiko eller retting av feil. Utbytte som utbetales til forsikringstaker (utenom utbytte ved innløsning eller terminering) regnes ikke som gjenkjøpsverdi når utbyttet relaterer seg til en forsikringsavtale hvor de eneste utbetalingene er knyttet til en fysisk persons død, skade eller lignende. Tilbakebetaling av forskuddspremie eller premieinnskudd regnes ikke som gjenkjøpsverdi når premien skal betales årlig eller oftere, og innbetalt beløp ikke overstiger premien som skal betales etter forsikringsavtalen det neste året. 

Kontonummer 

Alle oppgaver må ha et kontonummer eller et annet nummer som gir en entydig identifikasjon av kontoeiers avtale, konto, dennes saldo og renter. Opplysningspliktige som ikke opererer med kontonummer, eller annet avtalenummer, må opprette dette. En oppgave som har tomt innhold eller mangler et element for kontonummer vil bli avvist og oppgaven må rapporteres på nytt. Opplysningspliktige kan konstruere et nummer. Det er ikke begrensninger i antall tegn eller lengde. Ved rapportering må hver enkelte konto rapporteres for seg. Samme nummer i elementet for kontonummer kan ikke rapporteres for samme kontoeier. 

Produkttyper 

Følgende finansprodukttyper er tillatt brukt i tredjepartsordningen: 

 • ETF-A 
 • ETF-R 
 • ETN 
 • warrants 
 • innskudd/utlaan 
 • aksjer 
 • obligasjoner 
 • verdipapirfond 
 • derivater 
 • tegningsretter 
 • kryptovaluta 
 • kontanter 
 • annet 

Identifikasjonsnummer for kontohavere som ikke er bosatt/hjemmehørende i Norge 

Dersom oppgaveeier har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes. Selskaper og organisasjoner mv. som er tildelt et norsk organisasjonsnummer skal alltid rapporteres med dette. 

Personlig skattepliktige som verken har et norsk fødselsnummer eller har fått tildelt et D-nummer, skal rapporteres på én av følgende måter: 

 • Dersom fødselsdato er kjent, rapporteres denne i et eget element sammen med elleve nuller i feltet for fødselsnummer. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bostedsland. 
 • Ved ukjent fødselsdato, rapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bostedsland. 

Upersonlige skattepliktige som ikke har norsk organisasjonsnummer rapporteres med ni nuller. Fullstendig navn og adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode. 

For utenlandske kontohavere skal det, i tillegg til metoden nevnt over for å rapportere eiere som ikke er hjemmehørende i Norge, legges ved en utenlandsk identifikator. Identifikatoren må være av type lik TIN (Taxpayer Identification Number). Landkode for usteder av identifikatoren må i tillegg oppgis.  

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktige mottar sammen med leveransekvitteringen. 

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles. Opplysningspliktige er pliktige til å innhente identifiserende opplysninger om kontohavere som er skattemessig bosatt eller hjemhørende i utlandet. 

7.      Nærmere om TIN (Taxpayer Identification Number) 

TIN (Taxpayer Identification Number) er et identifikasjonsnummer som benyttes av en skattemyndighet. I Norge benyttes tre ulike TIN. De tre typene er fødselsnummer, D-nummer og organisasjonsnummer. Norske identifikasjonsnummer skal ikke benyttes som internasjonal identifikator ved rapportering til skatteetatens tredjepartsordninger. Norsk identifikasjonsnumre skal benyttes i egne felter for identifisering.  

7.1     TIN ved rapportering etter FATCA-reglene 

En konto med en amerikansk kontohaver eller amerikansk reell rettighetshaver skal fra og med inntektsåret 2020 være identifisert med et amerikansk identifikasjonsnummer. Opplysningspliktige som ikke identifiserer sine kontohavere eller reelle rettighetshavere med et amerikansk identifikasjonsnummer vil kunne bli ilagt sanksjoner av amerikanske skattemyndigheter. Dette gjelder uavhengig av når kontoen er opprettet eller om det er ilagt sanksjoner etter skatteforvaltningsloven. 

For FATCA må TIN-formatet være ett av disse tre 

 • ni påfølgende numeriske tall uten bindestreker eller andre separatorer (for eksempel "123456789") 
 • ni numeriske tall med to bindestreker, en bindestrek etter det tredje tallet og en bindestrek etter det femte tallet (for eksempel "123-45-6789" 
 • ni numeriske tall med en bindestrek etter det andre sifferet (for eksempel 

"12-3456789") 

Særlig om amerikanske kontoer uten TIN for 2021 

Uten å gi unntak for krav om TIN for amerikanske kontoer har amerikanske myndigheter et ønske å vite mer om hvorfor opplysningspliktige i enkelte tilfeller ikke har innhentet korrekt amerikansk TIN. Amerikanske myndigheter har derfor innført en rekke 9-siffrede koder som kan benyttes som plassholder for TIN, for kontoer hvor opplysningspliktige ikke har klart å innhente gyldig amerikansk TIN. Bruken av kodene er ikke obligatorisk og fritar ikke opplysningspliktige fra mulige sanksjoner. Kodene gir amerikanske skattemyndigheter kontekst for hvorfor TIN mangler. Amerikanske skattemyndigheter vil ta hensyn til dette i deres vurderinger ved sanksjonering. TIN-kodene som kan benyttes er følgende: 

 • 222222222 – konto opprettet før 1. juli 2014 hvor kontohaver er fysisk person og eneste indisium er amerikansk fødested.  
   
 • 333333333 – konto opprettet etter 1. juli 2014 hvor kontohaver er fysisk person med (1) indisium er amerikansk fødested, og (2) enten: 
     
 • (a) underliggende forhold er endret slik at opprinnelig egenerklæring er feilaktig eller upålitelig og ny egenerklæring ikke er innhentet  

eller 

 • (b) saldo/verdi på konto var under beløpsgrensen for merking til utveksling og beløpsgrensen i ettertid er overskredet uten at gyldig egenerklæring er innhentet.  
 • 444444444 – konto opprettet før 1. juli 2014 hvor kontohaver er fysisk person eller enhet som (1) har amerikanske indisier som ikke er amerikansk fødested og (2) enten: 
     
 • (a) underliggende forhold er endret slik at opprinnelig egenerklæring er feilaktig eller upålitelig og ny gyldig egenerklæring ikke er innhentet  

eller 

 • (b) saldo/verdi på konto var under beløpsgrensen for merking til utveksling og beløpsgrensen i ettertid er overskredet uten at gyldig egenerklæring er innhentet.  
 • 555555555 – konto opprettet etter 1. juli 2014 hvor kontohaver er fysisk person eller enhet som har amerikanske indisier som ikke er amerikansk fødested og (2) enten: 
     
 • (a) underliggende forhold er endret slik at opprinnelig egenerklæring er feilaktig eller upålitelig og ny gyldig egenerklæring ikke er innhentet  

eller 

 • (b) saldo/verdi på konto var under beløpsgrensen for merking til utveksling og beløpsgrensen i ettertid er overskredet uten at gyldig egenerklæring er innhentet.  
   
 • 666666666 – konto opprettet før 1. juli 2014 hvor kontohaver er enhet klassifisert som passiv ikke-finansiell institusjon med saldo/verdi over USD 1 000 000 hvor egenerklæring ikke er innhentet og ingen reelle rettighetshavere ikke har amerikanske indisier. 
   
 • 777777777 – konto er opprettet før 1. juli 2014 hvor US-TIN ikke er tilgjengelig og konto er inaktiv, men overstiger beløpsgrenser for merking som inaktiv konto etter skatteforvaltningsforskriften § 7-3-9 første ledd bokstav g 

7.2     EU-TIN 

EU-kommisjonen har tilgjengeliggjort en nettbasert valideringstjeneste for medlemslandenes TIN, kalt TIN Online Check Module. Tjenesten gjør det mulig å validere om EU-TIN er oppgitt i henhold til medlemslandets struktur og spesifikasjoner, direkte på nett eller mulighet for integrasjon i for eksempel et kundebehandlingssystem. 

7.3     Unntak for rapportering av utenlandsk identifikasjonsnummer 

Dersom et land ikke utsteder identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene skal inneholde et identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet at opplysningene inneholder kontohavers eller reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer. 

Opplysningspliktige som ikke har kontohavers eller reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer, skal rapportere fødselsdato og utenlandsk adresse. Opplysningspliktige må for eksisterende konti gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske identifikasjonsnumre og fødselsdato innen to år fra undersøkelsene er foretatt, og det ble fastslått at kontoopplysningene skal rapporteres etter reglene for internasjonal rapportering (CRS/FATCA). 

8       Merking av oppgaver – gjelder kun selskaper, ikke privatpersoner 

Når kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet, eller er amerikansk statsborger, skal kontoen, kontohaver og reell rettighetshaver merkes med kontohavertype og det aktuelle landets landkode. Kontohavertypen signaliserer hvilke eventuelle tilleggsopplysninger som skal utveksles sammen med kontohaveren, for eksempel reelle rettighetshavere. Ut ifra hvilken kontohavertype som angis på den juridiske personen, vil opplysninger valideres slik at oppgaven vil fremstå som komplett for utveksling. Kontohavertype angir om den juridiske personen anses som en passiv ikke-finansiell institusjon eller ikke. 

8.1     FATCA 

Dersom kontohaver er selskap mv. skal kontoen merkes på følgende måte ved FATCA-rapportering 

 • FATCA102 – Passiv NFFE med en eller flere reelle amerikanske (USA) reelle rettighetshavere 
 • FATCA104 – Spesifisert amerikansk person 

FATCA102 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med en amerikansk reell rettighetshaver. 

FATCA104 skal benyttes når selskap mv.  er kontohaver hjemmehørende i USA. Det er ikke alle finansielle forhold og forsikringer som innehas av amerikanske selskap mv. som skal rapporteres, se "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv." 

FATCA101, FATCA103 og FATCA105 finnes i det amerikanske formatet, men er ikke relevante for norske opplysningspliktige. Disse kodene skal derfor ikke brukes ved rapportering til Skatteetaten. 

8.2     CRS 

Dersom kontohaver er selskap mv. skal kontoen merkes på følgende måte ved CRS-rapportering 

 • CRS101 – Passiv NFE (ikke finansiell enhet) med en eller flere reelle rettighetshavere som er en rapporterbar person for CRS 
 • CRS102 – Rapporterbar person for CRS 
 • CRS103 – Passiv NFE (ikke finansiell enhet) som er en rapporterbar person for CRS 
 • Landkode for andre mottakerland enn USA (to tegn) 
 • CRS801 til CRS813 – Merking av reelle rettighetshaveres rolle i selskap mv. 

CRS101 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med utenlandsk reell rettighetshaver. Dette gjelder når det er reelle rettighetshavere som skal rapporteres, uavhengig av om selskap mv. som er kontohaver er skattemessig hjemmehørende i Norge eller i utlandet. 

CRS102 skal benyttes når selskap mv. er kontohaver hjemmehørende i et annet land. Det er ikke alle finansielle forhold og forsikringer som eies eller rådes over av utenlandske selskap mv. som skal merkes særskilt. 

CRS103 skal benyttes når selskap mv. er kontohaver hjemmehørende i et annet land og regnes som passiv, men det ikke rapporteres informasjon om reelle rettighetshavere til landet hvor kontohaver er skattemessig hjemhørende. Merk at merking av kontohavere med CRS103 forutsetter at informasjon om kontohavere og reelle rettighetshavere skal rapporteres til et annet land enn hvor kontohaver er skattemessig hjemhørende dersom reelle rettighetshavere omfattes av opplysningsplikten. CRS103 og CRS101 kan benyttes på samme kontohaver. Kontohaver og reelle rettighetshavere utveksles da til land merket under CRS101, mens kun kontohaver utveksles til land merket under CRS103. Dersom kontohaver og reelle rettighetshavere er skattemessig hjemhørende/bosatt i samme land behøver man ikke merke med kontohavertype CRS103. Det holder da med kontohavertype CRS101. 

Landkoder som skal benyttes ved rapportering følger den internasjonale standarden ISO-3166 (to tegn). Gyldige landkoder finnes på ssb.no. 

Når informasjon er tilgjengelig, skal reelle rettighetshavere merkes på følgende måte: 

CRS801=reell rettighetshaver i juridisk person – eierskap 

CRS802=reell rettighetshaver i juridisk person – annen rolle 

CRS803=reell rettighetshaver i juridisk person – leder (senior managing official) 

CRS804=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – settlor/oppretter 

CRS805=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – trustee/forvalter 

CRS806=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – protector 

CRS807=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – beneficiary/begunstiget 

CRS808=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – annen 

CRS809=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – stifter eller lignende 

CRS810=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – trustee-lignende 

CRS811=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – protector-lignende 

CRS812=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – begunstiget mv. 

CRS813=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – annen mv. 

9       Udokumentert konto 

Oppgaven skal merkes som udokumentert konto, når den inneholder opplysninger om en konto opprettet før 1. januar 2016 og kontohaver er registrert med en c/o-adresse eller postoppbevaringsadresse som eneste adresse. Oppgaven skal merkes med udokumentert konto uavhengig av innestående beløp eller verdi. Har verdien oversteget USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår, skal kontoopplysningene gjennomgås hvert år for å prøve å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt, og kontoen skal også merkes med amerikansk landkode. 

10     Beløpspostene 

Beløpsposter skal oppgis i kroner med 2 desimaler for øre. Beløp skal avrundes til nærmeste hele øre etter vanlige avrundingsregler. Dersom en beløpspost er under 0,5 øre, oppgis kr 0. 

For nærmere beskrivelse av feltene, se "Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten" for Internasjonal rapportering (CRS/FATCA). 

11     Årsoppgave 

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar i året etter inntektsåret. 

Årsoppgaven skal inneholde en samlet oppstilling av de samme opplysningene om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten. 

Årsoppgaven skal inneholde: 

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig 
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige 
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig 
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten og eventuelt merket for utveksling til spesifiserte mottakerland 
 • eventuelt posthenvisning eller temahenvisning til skattemeldingen