Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fordring på nærstående – skjemamessig behandling

Selskap som har finansiert datterselskap eller annet nærstående selskap med lån, kan ikke kreve skattemessig inntektsfradrag dersom utlånet ender med tap.

Skatteloven § 6-2 tredje ledd avskjærer fradrag for tap på fordring mellom nærstående. Finansdepartementet har i forskrift FSFIN § 6-2-2 fastsatt hva en skal regne som nærstående selskap i sammenheng med den nye bestemmelsen. Regelen avskjærer ikke selskap fra å kreve fradrag for tap på

  • kundefordring
  • fordring som långiveren tidligere har inntektsført verdien av
  • fusjonsfordring
  • fisjonsfordring
  • fordringer til banker og finansieringsforetak mv. når fordringen er en del av kreditors ordinære utlånsvirksomhet

Slik fører dere fordring på nærstående i skjemaene

Fordring på nærstående selskap gir ikke rett til tapsfradrag ved likningen. Derfor oppstår det normalt ikke midlertidig forskjell på slike fordringer. Når dere fyller ut RF-1217 «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier», skal dere ikke føre regnskapsmessig verdi av slike fordringer i post 42. Dere skal heller ikke føre skattemessig verdi av slike fordringer i post 43.