Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hjemmekontor

Hvis du benytter en del av din bolig utelukkende til hjemmekontor, kan du ha krav på fradrag.

Med hjemmekontor menes eget/egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i inntektserverv. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, kommer ikke inn under reglene for hjemmekontor.

Det skilles her mellom tre typer boliger: fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet og leid bolig.

Fritaksbehandlet bolig

Dersom du har hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig gis standardfradrag med 1 850 kroner. Fradraget er det samme selv om kontoret bare er benyttet en del av året.

Føres i næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 7700 eller i Næringsrapport skatt, post 7705.

Alternativt kan det kreves fradrag for faktiske kostnader. Kostnadene må sannsynliggjøres. Kostnadene det kreves fradrag for kan kun referere seg til hjemmekontoret og må ikke gjelde boligdelen av huset.

Bolig hvor minst 50 prosent av boligen (regnet etter leieverdi) benyttes av eieren selv, skal fritaksbehandles. Det samme gjelder dersom en større del av egen bolig leies ut, så lenge samlede leieinntekter i løpet av året ikke overstiger 20 000 kroner.

Les mer om fritaksbehandling av bolig i Skatte-ABC.

Regnskapsbehandlet bolig

Har du hjemmekontor i egen regnskapsbehandlet bolig, gis fradrag for kostnader etter de vanlige regler for bygninger som regnskapslignes.

Den delen av kostnadene som faller på hjemmekontoret føres i næringsoppgaven, disse kostnadene må trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom.

Føres i næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 7700 eller i Næringsrapport skatt, post 7705.

De boliger som ikke fritaksbehandles, skal regnskapsbehandles. Flermannsboliger skal alltid regnskapsbehandles. Med flermannsbolig menes bolig som inneholder 3 eller flere selvstendige boenheter.

Les mer om regnskapsbehandling av bolig i Skatte-ABC.

Leid bolig

Har du hjemmekontor i leid bolig, må leiekostnaden fordeles skjønnsmessig på boligdelen og hjemmekontoret. Den delen av leiekostnadene som gjelder hjemmekontoret føres i post 6300 i næringsoppgaven.

Husk skatteplikt for hjemmekontor ved salg av bolig

Hvis du selger boligen med hjemmekontor som er benyttet i egen virksomhet, vil hjemmekontorets forholdsmessige andel være skattepliktig, uavhengig av om du oppfyller vilkårene for å kunne selge boligen skattefritt.

Les mer om hjemmekontor i Skatte-ABC.