Eksempel på hvordan hobby kan bli næring: Hester og travsport

Peder er lønnsmottaker og eier av et småbruk hvor han leier bort jorda. Som travinteressert vil han prøve om det er mulig å trene opp en eller flere hester som kan vinne premier på travbanen. Her ser du hans føring av utgifter og inntekter i oppstartsperioden.

Dette er et eksempel på hvordan hobby kan bli næringsvirksomhet. Les mer om hobby eller næringsdrivende

Av plasshensyn er det bare fylt ut noen utvalgte samleposter i bilagsoversikten i skjemaene. Eksemplene viser omfanget av den økonomiske aktiviteten, men ikke hvordan eventuell beskatning av de enkelte postene skal gjennomføres. Eksemplet viser heller ikke merverdiavgift og registrering i merverdiavgiftsmanntallet.

År 1 - Innredning av stall og kjøp av føll

Peder er lønnsmottaker og eier av et småbruk hvor han leier bort jorda. Han er interessert i trav og vil prøve om det er mulig å trene opp en eller flere hester som kan vinne premier på travbanen. Han anskaffer 3 føll av rimelig god avstamning.

Han har håp om og tro på at dette etter hvert skal bli en inntektsbringende virksomhet. Han er kjent med at han kan få fradrag for kostnadene i opptil 5 oppstartsår dersom han lykkes, og travprosjektet går så godt at det vil bli ansett som ”virksomhet” av skattemyndighetene. Derfor bestemmer han seg fra første året for å ta vare på bilag.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av bygningsrekvisita – spiker, skruer mv.   2.800
  2 Kjøp av havre      5.300
  3 Kjøp av høy      4.600
  4 Kjøp av utstyr til hestene    5.000
  5 Kjøp av 3 føll   90.000


(Innkjøp av føll er ikke en ordinær kostnad i skattemessig forstand, men skal likevel tas med for å dokumentere aktiviteten.)

År 2

I år 2 må Peder kjøpe ytterligere utstyr pluss fôr til hestene.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av diverse utstyr    15.000
  2 Kjøp av fôr     15.000
  3 Kjøp av sulky     12.000
  4 Bet. dyrlege og medisiner      4.000

 
År 3

I år 3 blir en av hestene skadet og må avlives. De øvrige to fôres og trenes. Profesjonell trener leies inn for en periode.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av fôr    20.000
  2 Bet. trener   21.000
  3 Oppgjør for slakt av én hest    6.000  
  4 Bet. dyrlege og medisiner      5.000

 

År 4

De to hestene er nå begge lovende veltrente tre-åringer og starter på bane. De kjører inn flere pengepremier på totalisatorløp.

Peder ser at driften går med overskudd. Men han er klar over at det er et vilkår for å få driften godkjent som ”skattemessig virksomhet”, at virksomheten er egnet til å gi overskudd over tid.  Da travpremier er en usikker inntektskilde og hestene er så vidt unge, vil han derfor se an driften ytterligere ett år før han evt. rapporterer det i næringspesifikasjonen i skattemeldingen.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av fôr    20.000
  2 Bet. trener   30.000
  3 Diverse premier    90.000  
  4 Bet. dyrlege og medisiner      8.000

 

År 5

I år 5 fortsetter hestene sin fremgang. De totale premiene utgjør kr 380.000 og de totale kostnadene kr 90.000. Nettoresultatet/overskuddet er kr 290.000.

Peder forventer nå at hestene i de kommende årene totalt vil kjøre inn premier i minst samme omfang som i år 5, og at han dermed oppfyller vilkårene for at hesteholdet blir ansett som skattepliktig virksomhet. Han fører et fullstendig regnskap for år 5, og rapporterer det i næringspesifikasjonen i skattemeldingen.

Skattekontoret vil nå for det første vurdere om Peder oppfyller vilkårene for å drive en skattepliktig virksomhet. Dersom så er tilfelle, vil det bli vurdert når denne virksomheten hadde sin reelle oppstart, og om det er grunnlag for å endre ligningen for tidligere inntektsår.

Er vilkårene oppfylt, vil Peder få endret sin ligning for de oppstartsårene som blir godkjent, med de endringer i skattepliktig inntekt som skattekontoret etter vurdering av innsendte bilagsoversikter og eventuell dialog med Peder, har funnet relevante.

Se også veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen.