Spørsmål og svar - Standardformat regnskap

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale. Standarden er utarbeidet i fellesskap av næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standarden angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene.

For bokføringspliktige blir det lettere å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter. Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller i bedriftene, analysere data i spesialiserte systemer og dele data med andre. I tillegg blir det lettere å bytte regnskapssystem og å integrere ulike systemer. For Skatteetaten betyr den nye måten å innhente regnskapsdata på mer effektive kontroller og kortere saksbehandlingstid, gjennom automatisering og færre manuelle prosesser.

Kravet omfatter alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystem i bokføringen. Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning  er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet. Det er systemleverandørene som må tilpasse sine regnskapssystemer, slik at systemene kan levere den nye standarden på forespørsel. Bokføringspliktige som har færre enn 600 bilag i året og som bokfører i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer, er ikke omfattet av kravet da slike system regnes som manuelle løsninger og ikke som et elektronisk regnskapssystem, jf. NBS 6 punkt 4.

Nei, regnskapsopplysninger i dette formatet erstatter ikke rapportering av ligningsdata, men skal kunne oversendes til skattekontoret i forbindelse med bokettersyn etter forespørsel fra skatterevisor.

Standarden blir pliktig å følge fra bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunkt vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Det er ikke en overgangsordning på samme måte som for kassasystemer.

Det blir ikke krav om gjengivelse av transaksjoner tilbake i tid. Regnskapssystemene vil høyst sannsynlig kunne generere SAF-T-filer for tidligere perioder hvis dataene ligger i samme database og i samme format som transaksjoner etter 1. januar 2020.

Dersom regnskapssystemet skal benyttes til å produsere filer på SAF-T format, er dette noe systemleverandørene må ivareta ved utviklingen av sine regnskapssystemer. Norske leverandører av regnskapssystemer har vært med i dialog fra høsten 2015 og noen av dem var også med på å utvikle selve standarden.

Imidlertid kan det være avvikende kontobruk eller avvikende mvakodebruk som medfører at regnskapsfører eller den bokføringspliktige selv må påse at mappingen blir fullstendig.

Den første versjonen av standarden ble klar i mars 2016 og er publisert på skatteetaten.no. Denne første versjonen er begrenset til kontospesifikasjon (hovedbok), og leverandør- og kundespesifikasjon (reskontro). Nødvendige faste data er også med.

Så lenge virksomheten oppbevarer regnskapet elektronisk, vil den være pliktig til å gjengi bokførte opplysninger i SAF-T format. Det betyr at banker er underlagt bruk av formatet på samme måte som andre bokføringspliktige virksomheter. Også offentlige virksomheter omfattes av kravet dersom de kan defineres som bokføringspliktige.

Den første versjonen av standarden har ikke felter for konsernregnskap. Det vil komme i senere versjoner.

Ja, i september 2016 ble det åpnet for at systemleverandører kan teste sine løsninger. Skatteetaten anbefaler alle systemleverandører å teste.

Opplastningen via Altinn vil være hovedmåten for bokføringspliktige å levere SAF-T-filen på. For de som har store filer på over 200 MB (opp til 2 GB i zip-filer) kan du ta kontakt med ansvarlig saksbehandler.

footer/desktop/standard