SAF-T Regnskap

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

SAF-T: Nytt skjema og ny dokumentasjon

SAF-T Financial er revidert og oppdatert. Nytt skjema (versjonsnavn 1.30) er pliktig fra 01.01.25, men kan tas i bruk umiddelbart om ønskelig. Nytt skjema gir ikke full tilbakekompabilitet på grunn av omfanget av endringer. Det gamle skjemaet (versjon 1.20) kan fortsatt benyttes for tidligere år (regnskapsår 2024 og tidligere). 

Finansdepartementet har fastsatt krav om at bokføringspliktige som har sine bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, skal kunne gjengi (eksportere) disse i et bestemt, standard dataformat. Standarden ble fastsatt av Skattedirektoratet 23. mars 2018,(bokføringsforskriften § 7-8 annet ledd). Plikten inntrer for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Det er kun på forespørsel ved en kontroll at de bokføringspliktige plikter å sende SAF-T filen til Skatteetaten.

Forenkling

Innføringen av standardformatet gjør det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det blir også lettere å utføre intern kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Oppbevaringsplikten blir enklere siden en SAF-T-fil tilfredsstiller oppbevaringsplikten for de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Produksjon av SAF-T filer

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format.

Du finner mer informasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem under dokumentasjon.