Sletting av skatte- og avgiftskrav

Har du skatte- og/eller avgiftsgjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om å få slettet hele eller deler av gjelden din. Det kaller vi ettergivelse.

Hvis du søker om å få ettergitt skatte- og/eller avgiftsgjelden din, er det to grunnlag du kan vise til:

 • hensynet til deg som skyldner (for eksempel betalingsproblemer på grunn av dødsfall, alvorlig sykdom eller lignende)
 • hensynet til det offentlige som kreditor

Utgangspunktet er at du skal betale gjelden din

Vilkårene for å få ettergitt skatte- og avgiftskrav er svært strenge, men i noen tilfeller kan vi gi deg betalingsutsettelse eller vi kan ettergi hele eller deler av gjelden din.

Slik søker du

 • Du må dokumentere at sykdommen eller dødsfallet har gitt deg betalingsproblemer.
 • Hvis du er syk, må du dokumentere at sykdommen er alvorlig og varig. Du må også dokumentere at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine.

Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til deg som skyldner.  

Slik søker du

 1. Logg inn i kontaktskjemaet for Skatteetaten
 2. Skriv "Søknad om delvis/full ettergivelse" i fritekstfeltet.
 3. Skriv søknaden og legg ved relevant dokumentasjon.

Søknaden må inneholde:

 • Hvilke krav du søker om å få utsatt eller slettet
 • Opplysninger om deg og husstanden din
 • Opplysninger og dokumentasjon om inntekter
 • Opplysninger og dokumentasjon om utgifter
 • Opplysninger og dokumentasjon om dødsfall, sykdom eller lignende årsaker som er grunnen til betalingsproblemene

Forslaget må være at du betaler en så stor del av skatte- og/eller avgiftsgjelden din at det gir oss bedre dekning enn hva vi ville fått ved å fortsette innkrevingen. Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til det offentlige. 

Alle disse vilkårene må være oppfylt for å kunne få en betalingsavtale:

 • Du er ikke i stand til å betale kravene på vanlig måte.
 • Søknaden må inneholde et betalingstilbud og må omfatte alle skatte- og avgiftskravene du eventuelt har.
 • Betalingstilbudet må være det beste du kan gi.
 • Betalingstilbudet ditt må gi oss bedre dekning enn vi får ved å fortsette innkrevingen.
 • En eventuell avgjørelse om å slette kravene må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.

For krav som er eldre enn ti år, gjelder disse vilkårene:

 • Forfallsdatoene for kravene må ligge mer enn ti år tilbake i tid. 
 • Vi får ikke dekning av betydning ved å fortsette innkrevingen. 
 • En eventuell avgjørelse om å slette kravene må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Slik søker du

 1. Logg inn i kontaktskjemaet for Skatteetaten
 2. Skriv "Søknad om delvis/full ettergivelse" i fritekstfeltet.
 3. Skriv søknaden og legg ved relevant dokumentasjon.

Søknaden må inneholde:

 • Hvilke krav du søker om å få slettet
 • Betalingstilbudet som du har satt opp
 • Opplysninger om deg og husstanden din
 • Opplysninger og dokumentasjon om inntekter
 • Opplysninger og dokumentasjon om utgifter

Hvis du har alvorlige gjeldsproblemer

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som kan hjelpe skattepliktige som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre den skattepliktige i stand til å betale riktig skatt