Skattehjelpen

Skattehjelpen veileder og bistår skattepliktige som er eller har vært i en vanskelig livssituasjon, slik at de blir i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine forpliktelser overfor Skatteetaten.

Skattehjelpen skal gjennom veiledning og bistand til vanskeligstilte skattepliktige bidra til at grunnlaget for fastsettingen av skatt og avgift er i samsvar med de faktiske forholdene. Det kan for eksempel være snakk om endring av tidligere skattefastsettelser eller lempning av skatte- og avgiftskrav.

En forutsetning for bistand fra Skattehjelpen, er at du viser vilje til å innhente nødvendig dokumentasjon for saken, og at du kan dokumentere en vanskelig livssituasjon.

 

Hvem kan få hjelp?

Kan få hjelp

Du kan få hjelp av Skattehjelpen hvis du

 • har tidligere krav som følge av at Skatteetaten har fastsatt skatten din, men opplysningene åpenbart viser at dette ikke var den reelle situasjonen
 • ikke har klaget innen fristen
 • er eller har vært i en vanskelig livssituasjon

Vanskelig livssituasjon vil være om det foreligger unnskyldelige forhold, som har ført til at skattepliktige ikke har greid å overholde sine plikter ovenfor skattemyndighetene.

Eksempler på dette kan være:

 • Alvorlig sykdom hos skattepliktige eller nær familie
 • Fengselsopphold

Listen over er ikke uttømmende, men det vil her stilles krav til at den vanskelige livssituasjonen kan dokumenteres. Skattehjelpen vil vurdere den enkelte sak om hvorvidt den er omfattet av ordningen eller ikke.

 

Kan ikke få hjelp

Du kan i utgangspunktet ikke få hjelp av Skattehjelpen hvis du

 • er aktiv næringsdrivende
 • har fått skatte- og avgiftsrestanser fastsatt som følge av bokettersyn/kontroll
 • har fått skatte- og avgiftsrestanser skjønnsfastsatt som følge av innrapporterte grunnlagsopplysninger, for eksempel opplysninger fra a-meldingen
 • har fått skatte- og avgiftsfastsettelser basert på egne opplysninger

 

Hver enkelt sak blir vurdert individuelt.

Hvis du søker og vi vurderer at du ikke omfattes av Skattehjelpens tilbud, vil vi sende saken din til vanlig saksbehandling. 

Hvis du får tilbud om hjelp gjennom Skattehjelpen, får du personlig oppfølging og kontakt. Målet er å finne løsninger innenfor regelverket som kan forbedre situasjonen, og gjøre deg i stand til å betale riktig skatt og imøtekomme dine forpliktelser ovenfor Skatteetaten. 

Slik går du frem

Hvis du mener at du har krav på hjelp fra Skattehjelpen, må du sende oss en skriftlig henvendelse.

Henvendelsen må inneholde:

 • Begrunnelse for hvorfor du tidligere ikke har levert skattemelding, næringsoppgave, mva-melding, flyttemelding eller lignende.
 • Dokumentasjon på inntekter og utgifter for de gitte inntektsår.
 • Du må også redegjøre for hva du har levd av for de gitte inntektsår.
 • Du må også dokumentere den vanskelige livssituasjonen du har vært igjennom. Dette kan for eksempel gjøres ved legeattest, bostedsbekreftelse fra institusjon eller lignende.
 • Dersom det opprinnelige kravet tar utgangspunkt i næringsaktivitet, må mva-melding fylles ut for de gitte inntektsår(ene).

Logg inn for å sende henvendelsen elektronisk:

Du skal velge temaet "Annet" når du fyller ut skjemaet.

Som vedlegg godtar vi:

 • elektronisk utfylt skjema
 • foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller
 • skjermdump fra datamaskinen

Dersom du ikke kan sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn henvendelse på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Send henvendelsen til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Trenger du hjelp?

Det finnes flere måter å få hjelp hvis du sliter med økonomien. Her er noen eksempler:

 • Hvis du har stor gjeld til andre kreditorer i tillegg til Skatteetaten, kan du søke om gjeldsordning. Les mer om gjeldsordning hos politiet.
 • NAV tilbyr også økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler. Hovedregelen er at skatten skal betales ved forfall.
 • Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om å få slette hele eller deler av skattegjelden din. Det kaller vi ettergivelse av skatt.
 • Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.
 • Betaler du ikke det du skylder innen betalingsfristen, har Skatteetaten plikt til å forsøke å få dekket kravet. Et av virkemidlene kan være utleggstrekk, som betyr trekk i lønn, pensjon eller godtgjørelse.
 • Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke hvordan vi kan få dekket kravet. Da kan vi holde en utleggsforretning, som betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.