Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for Finansprodukter

Revidert oktober 2019.

Innledning

Utenlandske aksjer som tilhører personlige skattepliktige skal fra inntektsåret 2019 rapporteres til Skatteetaten. Man kan også rapportere på upersonlige skattepliktige. I tillegg er det en del finansprodukter som kan rapporteres til Skatteetaten gjennom denne ordningen.

Rettledningen er skrevet for opplysningspliktige av tredjepartsopplysninger for Finansprodukter.

Rettledningen inneholder praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende beskatning og rapportering av finansprodukter.

Rettledningen med tilhørende formatbeskrivelser (se "Beskrivelse av filformatet") skal gjelde for inntektsåret 2019 og senere år, inntil ny rettledning eller formatbeskrivelse blir utarbeidet.

Ved brudd på opplysningsplikten kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt for å få opplysningspliktig til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Se mer om dette nedenfor.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningslov § 7-3 og ny skatteforvaltningsforskrift § 7-3-1

Det fremgår av formatbeskrivelsen hvilke opplysninger som skal gis.

Tredjepartsopplysninger skal rapporteres elektronisk via Altinn (se ”Tredjepartsopplysninger via Altinn”).

Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen 10. februar, kan ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Reelle rettighetshavere

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, utlandet og/eller som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i selskap mv. som omtalt i Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.

For inntektsåret 2019 vil aksjeselskaper som anses som finansielle institusjoner etter skatteforvaltningsforskriften § 7-3-6 anses å ha oppfylt sine opplysningsplikter om norske reelle rettighetshavere der disse fremkommer av aksjonærregisteroppgaven. I de tilfeller informasjon om reelle rettighetshavere ikke fremkommer av aksjonærregisteroppgaven fordi kontohaver/eier er et eller flere norske selskaper, vil opplysningsplikten likevel kunne anses oppfylt, der skatteetaten ved å følge selskapene og aksjonærene i aksjonærregisteret, besitter opplysninger om den eller de reelle rettighetshaverne. Dette er f eks tilfelle dersom et norsk AS X eies av et annet norsk AS Y som igjen eies av en norsk fysisk person. Dersom det ikke er mulig å spore den eller de reelle rettighetshaverne gjennom aksjonærregisteret, plikter den finansielle institusjonen å levere opplysningene via tredjepartsordningen "Finansprodukter". Et slikt tilfelle kan være der et alternativt investeringsfond har et norsk selskap som investor og der en stor eierandel av det norske selskapet eies av en utenlandsk trust med norske reelle rettighetshavere (eks norsk benefisient eller stifter).

Aksjeselskaper med utenlandske investorer/kontohavere og reelle rettighetshavere, må alltid rapportere disse via tredjepartsordningen "Finansprodukter".

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktig dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgavene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir og opp til 50 rettsgebyr..

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak etc. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av virksomheten, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Finansprodukter

Utenlandske aksjer som ikke er notert på Oslo Børs skal fra 2019 rapporteres til Skatteetaten gjennom ordningen Finansprodukter, slik at kunden får disse forhåndsutfylt på sin skattemelding og slipper å levere vedlegg til skattemeldingen (RF-1159).

For 2019 kan følgende finansielle produkter rapporteres på denne ordningen:

 • Utenlandske aksjer
 • ETNer
 • Warrant
 • Obligasjoner
 • Tegningsretter
 • Utenlandske ETFer -aksjer
 • Utenlandske ETFer-renter
 • Kryptovaluta/Virtuell valuta

I selve formatet og i taggen <finansprodukttype> skal dere bruke følgende betegnelser på ovennevnte produkter:

 • aksjer
 • ETN
 • warrants
 • obligasjoner
 • tegningsretter
 • ETF-A
 • ETF-R
 • kryptovaluta

For inntektsåret 2019 er det kun utenlandske aksjer i depot av de ovennevnte som skal rapporteres på denne ordningen. Obligasjoner, warrants, tegningsretter og ETN kan rapporteres på denne ordningen. Skatteetaten har også lagt til rette for at kryptovaluta skal kunne rapporteres.

Verdipapirfond og ETF skal rapporteres gjennom ordningen Verdipapirfond, med unntak av utenlandske ETF-er som kan rapporteres på dette formatet. Det er dermed valgfritt om man ønsker å rapportere utenlandske ETF-er på finansproduktformatet eller på verdipapirfondformatet. Innsender må klassifisere om ETF-ene er aksjefond (ETF-A) eller rentefond (ETF-R) i formatet (pga. forskjellige skattesatser).

Obligasjoner, ETNer, Warrants og Tegningsretter som er registrert i VPS rapporteres av VPS.

Beskatning og skjermingsfradrag

Aksjebeskatning:

Utbytte og gevinster på aksjer er skattepliktige for personlige aksjonærer for det som overstiger skjermingsfradraget. Tap er fradragsberettiget. Skattesatsen er 31,68%.

Investering i verdipapirfond med aksjeandel over 20% gir også rett til skjermingsfradrag. Investering i øvrige produkter gis som hovedregel ikke rett til skjermingsfradrag, f.eks. obligasjoner, derivater, tegningsretter og warrants.

Skjermingsrenten beregnes og kunngjøres av Skattedirektoratet i januar i året etter inntektsåret. Skjermingsrentene for alle år finner du her.

Skjermingsrenten beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid.

Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Skjermingsfradraget settes til skjermingsgrunnlaget multiplisert med skjermingsrenten.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eiet per 31. desember i inntektsåret. Dersom aksjer er realisert i løpet av inntektsåret skal det ikke beregnes noe skjermingsfradrag for selgeren (avhender). Det vil i stedet være den som eier aksjen per 31. desember som har krav på fradraget (kjøperen).

Dersom utbytte er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen. Skjermingsfradrag mellom ulike aksjer/aksjeerverv kan ikke samordnes. Skjermingsfradraget kan ikke være negativt.

Dersom utbytte er større enn skjermingsfradraget, vil det overskytende bli beskattet som alminnelig inntekt.

Les mer om aksjonærmodellen og skjermingsfradrag på www.skatteetaten.no

Beskatning av andre finansielle produkter:

Obligasjoner skal beskattes for gevinst/tap og avkastning med en skattesats på 22%.

Andre finansielle produkter, som for eksempel derivater og opsjoner, skattlegges gevinst med 22%. Tap er fradragsberettiget med samme sats. For en nærmere beskrivelse av de ulike finansielle produktene og regelverket, se skatte-ABC under emnene om finansielle instrumenter.

Særlig om FIFU:

Når en aksje realiseres, skal gevinst eller tap som hovedregel beregnes i henhold til FIFU på følgende måte:

 • Fra utgangsverdien trekkes inngangsverdien.
 • Eventuell gevinst reduseres så med ubenyttet skjermingsfradrag.
 • Eventuelt tap som skyldes at inngangsverdien er høyere enn vederlaget, vil være fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget
 • Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag faller bort ved realisasjon av aksjen.

Opplysninger ved rapportering

I hovedsak er det følgende som skal rapporteres til Skatteetaten:

 • Finansproduktets type (Gyldige verdier her er: aksjer, ETN, warrants, obligasjoner, tegningsretter, ETF-A, ETF-R, kryptovaluta)
 • Finansproduktets navn
 • Finansproduktets ID (normalt ISIN)
 • Finansproduktetts organisasjonsnummer
 • Finansproduktets GIIN
 • Antall
 • Formuesverdi
 • Skattepliktig utbytte
 • Renteinntekt
 • Annen inntekt eller utbetaling
 • Skattepliktig gevinst/tap
 • Anvendt skjerming
 • Salgsvederlag
 • Utdelt utbytte

Det er også åpnet for å gjøre internasjonal rapportering gjennom denne ordningen.

Kunden må selv kreve kreditfradrag for eventuell trukket kildeskatt (RF-1147).

Spesifikasjon av utvalgte felter i formatet

Formuesverdi:

Markedsverdi ved årets utgang. Gjelder det utenlandsk ikke-børsnotert aksje brukes antatt salgsverdi eller skattemessig formuesverdi.

Skattepliktig utbytte:

I dette feltet skal utbytte på utenlandske aksjer føres. I tillegg skal dere her føre evt utbytte fra utenlandske ETFer (ETF-A).

Skattepliktig gevinst/tap:

Her føres netto gevinst per selskap/finansielt produkt. Dersom du for eksempel har foretatt 15 salg av aksjer i et amerikansk selskap, føres netto gevinst opp på én linje i skjemaet. Har du beregnet skjermingsfradrag, reduserer du gevinsten med dette før du fører opp netto gevinst.

Renteinntekt:

Her føres renteinntekter kun fra obligasjoner og utenlandske ETFer (ETF-R).

Annen inntekt eller utbetaling:

Her føres inntekter/avkastning eller annen utbetaling som ikke naturlig defineres som utbytte, renteinntekt eller gevinst, men som følger av produktet/avtalen. Feltet kan ikke brukes på aksjer.

Anvendt skjerming:

Kun aktuelt for aksjer og ETFer (ETF-A). Anvendt skjerming er summen av skjermingsfradrag som har redusert skattepliktig inntekt på samtlige salg og/eller utbytte i samme selskap. Er f.eks. Tesla-aksjer solgt 10 ganger i løpet av inntektsåret skal sum anvendt skjerming på alle 10 salgene føres her. Skjermingsfradrag kan kun brukes på de realisasjonene som har gitt gevinst (FIFU gjelder).

Salgsvederlag:

Obligatorisk felt ved internasjonal rapportering (CRS/FATCA). Kan også brukes ved nasjonal rapportering.

Utdelt utbytte:

Obligatorisk felt ved internasjonal rapportering (CRS/FATCA). Kan også brukes ved nasjonal rapportering.

Identifisering gjennom fødselsnummer eller D-nummer

For personlig kontoeier skal oppgaven inneholde et 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

For utlending som har fått tildelt D-nummer, skal dette oppgis på oppgaven. D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som er tildelt av Sentralkontoret for folkeregistrering.

For kontoeier bosatt i utlandet, kan det benyttes fødselsdato etterfulgt med fem nuller, eller 11 nuller dersom fødselsdato er ukjent.

Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer.

D-nummer tildeles av Personregisteret (Skatt nord, Hammerfest) og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven som sendes til Skatteetaten skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal alltid dette benyttes.

D-nummer må innhentes dersom eier av andel ikke er bosatt i Norge, og D-nummer ikke allerede er tildelt.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med andre land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes. Likeledes for upersonlige skattepliktige: dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes.

Alternativ identifikator

Alternativ identifikator benyttes dersom det ikke finnes et fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for oppgaveeieren. Dette er et nummer som tildeles av den opplysningspliktige. Dette må være et unikt nummer gjennom hele inntektsåret slik at oppgaven kan gjenkjennes ved eventuell erstatning eller sletting. Feltet for fødselsnummer eller organisasjonsnummer angis da med 9 eller 11 nuller.

Internasjonal rapportering – CRS/FATCA-opplysninger

Andelshavere og reelle rettighetshavere som er identifisert etter reglene beskrevet i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. – OECD's Common Reporting Standard (CRS) – Avtale med USA om gjennomføring av FATCA", skal rapporteres til Skatteetaten.

Opplysningene skal inneholde:

 • Opplysningspliktiges
  • navn
  • adresse
  • organisasjonsnummer
  • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
 • Kontohavere og reelle rettighetshaveres
  • navn
  • adresse med landkode
  • fødselsdato
  • fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer
  • landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger
  • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode (TIN)
 • Produktets
 • kontonummer, avtalenummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
 • gjenkjøpsverdi ved utgangen av inntektsåret
 • avkastning
 • landkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Hvis dere har andelseiere som er skattepliktige til andre land og skal rapportere til CRS/FATCA, ber vi dere lese rettledningen til Internasjonal rapportering CRS/FATCA.

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres elektronisk via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over finansprodukter skal sendes inn via Altinn.

Skatteetaten kan ikke motta opplysningene via e-post.

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Finansprodukter” som oppgavetype i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for verdipapirfond og sende inn.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Innleveringsfrister

Opplysningspliktige skal sende årsoppgaver for finansprodukter til Skatteetaten innen følgende frister i året etter inntektsåret:

 • 10. februar i året etter inntektsåret for årsoppgaver for finansprodukter.

For å unngå at oppgaver mangler på skattemeldingen, er det meget viktig at fristen overholdes. Endrings- eller erstatningsoppgaver som sendes inn etter 1. mars vil ikke automatisk komme med i skattepliktiges skattemelding.

Hvis opplysningspliktig ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal "ingen oppgaver å levere" benyttes.

20. oktober er siste frist for innsending av endrings- eller erstatningsoppgaver.

Overgang til ny skattemelding

Tredjepartsopplysningene benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen til personlige aksjonærer.

Skatteetaten utvikler en helt ny skattemelding. Det er planlagt at en stor del av befolkningen skal få skattemeldingen sin i ny versjon for 2019. Ny versjon er temabasert og ikke skjemabasert. Tema kan f eks hete "Finans" og "utenlandske aksjer" eller "andre finansprodukter" kan være undertema. I ny skattemelding vil det ikke være postnumre slik som tidligere.

I tabellen nedenfor er det henvisninger til hvor man finner opplysninger fra tredjepartsordningen i både ny (tema) og gammel (postnummer) skattemelding. Les mer om ny skattemelding her.

Aksjer fra finansprodukter: Tidligere skattemeldingsformat

Nytt skattemeldingsformat

Posthenvisning

Tema

Undertema

3.1.7 Utbytte utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner

Finans

Utenlandske aksjer

3.1.10 Gevinst utenlandske aksjer fra norske  banker og finansinstitusjoner

Finans

Utenlandske aksjer

3.3.10 Tap utenlandske aksjer fra norske  banker og finansinstitusjoner

Finans

Utenlandske aksjer

4.6.2 Formue utenlandske aksjer fra norske banker og  finansinstitusjoner

Finans

Utenlandske aksjer

 

Obligasjoner:

Tidligere skattemeldingsformat

Nytt skattemeldingsformat

Posthenvisning

Tema

Undertema

3.1.2 Renteinntekter obligasjoner

Finans

Obligasjoner

3.1.10 Gevinst salg obligasjoner

Finans

Obligasjoner

3.3.10 Tap salg obligasjoner

Finans

Obligasjoner

4.1.7 Formue av obligasjoner

Finans

Obligasjoner

 

ETN, Warrants, Tegningsretter, Kryptovaluta:

Tidligere skattemeldingsformat

Nytt skattemeldingsformat

Posthenvisning

Tema

Undertema

3.1.15 annen inntekt, rente eller utdeling

Finans

Andre finansprodukter

 

3.1.13 Gevinst andre finansprodukter

Finans

Andre finansprodukter

3.3.13  Tap andre finansprodukter

Finans

Andre finansprodukter

4.1.10  Formue andre finansprodukter

Finans

Andre finansprodukter

 

Korrigere en oppgave

Ved korreksjon eller sletting av en tidligere rapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave. For finansprodukter er det oppgaveeiers kontonummer, fødselsnummer, d-nummer, sammen med inntektsår og opplysningspliktig som er unik identifikator (se "Unik identifikasjon av oppgave").

Når korrigert oppgave med korrekte verdier mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave.

Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en nullet oppgave for å slette den oppgaven som var feil. Den nullede oppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator (se "Slette en oppgave").

Slette en oppgave

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å rapportere en <sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for finansprodukter skal bygges opp. Dokumentene finner du her:

Formater og tekniske spesifikasjoner - Finansprodukter

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.