Alcoholic beverage tax

Tax is levied on all alcoholic beverages containing more than 0.7 percent by volume of alcohol that are either imported into Norway or produced in Norway. Tax is also levied on beverage packaging.

Exemptions from alcohol tax

Alcohol tax is not levied on alcohol that's used for technical, scientific or medical purposes. The alcohol must be rendered unsuitable for use in beverages or in some other way guaranteed not to be used in beverage. Find out more about tax on technical ethanol and ethanol preparations.

Destruction/annihilation

If you intend to destroy or annihilate goods, you must submit a request to do so to the Norwegian Tax Administration. The request must include a complete list of the goods that are to be destroyed, and state when and where the destruction will take place. The request must be submitted no later than 48 hours before the destruction is planned to take place. Destruction cannot be commenced until the tax office has responded to the request. Your enterprise must be registered as liable for excise tax in order to be eligible for exemption from the taxes upon destruction. If the tax office provides assistance in connection with the destruction of alcoholic beverages, you must pay a fee of NOK 500.

Alcoholic beverages may be used as animal feed instead of being destroyed, but only under special conditions.

Sats for 2022

Brennevinsbaserte drikkevarer
over 0,7 volumprosent 

8,22 kr per volumprosent og liter

Alkoholholdig drikk
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent

3,31 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent

12,44 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent

21,55 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent

4,82 kr per volumprosent og liter

Redusert sats for små bryggerier

Det er redusert sats for gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier. Gjæret alkoholholdig drikk omfatter blant annet øl, sider og mjød.

Den reduserte satsen gjelder for gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent.

Med små bryggerier menes virksomheter som

  • er økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier, og
  • som årlig produserer mindre enn 500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol.

  • 17,24 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig
  • 18,32 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig
  • 19,40 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig
  • 20,47 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter årlig

 

Det er også avgift på drikkevareemballasje.

Se satser for tidligere år 

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke.

Les mer om avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten.

Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før Skatteetaten har besvart anmodningen.

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. Hvis Skatteetaten bistår i forbindelse med tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer, må du betale et gebyr på 500 kr.

Alkoholholdige drikkevarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering og tillatelse

Virksomheter som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere:

 

Virksomheter som verken er produsenter eller importører av alkoholholdig drikkevare, men ønsker å omsette alkoholholdig drikkevare som grossist, må være registrert for dette. 

Særavgiftene vil i slike tilfeller allerede være betalt/innberettet til Skatteetaten av en produsent eller importør.

Du må sende søknad til Skatteetaten. Søknaden må inneholde opplysninger om lagerlokale og type drikkevare. Politiattest må legges ved søknaden. 

Avhengig av hva du skal gjøre, kan du trenge ulike typer bevillinger:

  • statlig tilvirkningsbevilling gitt av Helsedirektoratet gir rett til engrossalg etter registrering hos Skatteetaten.
  • kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg
  • kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking

Helsedirektoratet har informasjon om hvordan du søker de ulike typene bevillinger.