Important information

This page is not available in English.

Høring

Høring – flypassasjeravgift – differensiering etter flyreisens lengde

  • Published:

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet med dette forslag om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) på høring.

Endringsforslagene gjelder differensiering av flypassasjeravgiften etter flyreisens lengde, og er en oppfølging av regjeringens forslag og Stortingets senere vedtak. Vi viser til omtale av forslaget i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 punkt 13.18.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 1. februar 2019.

Vennligst oppgi vår referanse 2018/47182 ved henvendelse i saken.

Høringsdokumenter

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste

Høringssvar

LO
SAS