Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Porthuset - fradragsrett for inngående merverdiavgift

  • Published:
  • Updated: 2/20/2018

Skattedirektoratet har laget retningslinjer om forvaltningens syn på rettstilstanden om fradragsrettens omfang etter Høyesteretts dom 30. juni 2005 i saken mellom Porthuset AS og staten.

Se pressemelding fra Finansdepartementet

Brev fra Skattedirektoratet til fylkesskattekontorene, 26. september 2005.

Vi viser til Høyesteretts dom av 30. juni 2005 om Porthuset AS. Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utarbeide et fellesskriv om forståelsen av fradragsretten etter denne dommen, se også pressemelding fra Finansdepartementet i dag.

Etter en gjennomgang av de sentrale rettskildefaktorene på området drøfter vi under pkt. 2 og 3 hva som kreves for at en anskaffelse er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, med særlig henblikk på delte virksomheter. I drøftelsen tar vi utgangspunkt i en generell analyse av Hunsbedt- og Porthuset-dommene, før vi går nærmere inn på enkelte typetilfeller, hvor det er reist spørsmål om fradragsrett for inngående avgift. Under pkt. 4 behandles spørsmålet om fordeling av inngående avgift på fellesanskaffelser. Endelig vil vi i pkt. 5 si noe om behandlingen av krav om fradrag tilbake i tid i relasjon til bl.a. foreldelse og rentegodtgjørelse.

1 Merverdiavgiftsloven § 21, jf. § 23 - Høyesteretts praksis

2 Fradragsrettens vilkår og grenser - særlig om delte virksomheter

3 Utvalgte typetilfeller

4 Fordeling av inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser

5 Krav om fradrag tilbake i tid - spørsmål om foreldelse mv og rentegodtgjørelse