Forskningsdata

Data vi utleverer til forskningsprosjekter blir normalt hentet fra Skatteetatens datavarehus.

Data fra etatens produksjonssystemer er knyttet sammen ved hjelp av organisasjonsnummer og fødselsnummer. Det forutsettes at forskere er i stand til å bearbeide og tilrettelegge omsøkte data på egen hånd. Skatteetaten har begrenset kapasitet til å bearbeide data og vil utlevere data i den form som er minst arbeidskrevende for etaten.

Slik går du frem for å søke om tilgang til forskningsdata

Oversikt over datakilder

Ved å klikke på datakilden i oversikten nedenfor, finner du mer informasjon om hvilke data som finnes i ulike systemer.

Listen er ikke uttømmende, og dersom du trenger tilgang til andre data, kontakt oss på [email protected].

Informasjon om personer og foretak hentes fra Enhetsregisteret og Folkeregisteret. I Datavarehuset ligger opplysningen i en egen Aktør-tabell.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret inneholder alle foretak, offentlige virksomheter, stiftelser og organisasjoner og andre enheter og innretninger med et organisasjonsnummer. Registeret er et resultat av samarbeid mellom en rekke offentlige register. Næringsdrivende virksomheter vil i hovedsak også være registrert i Foretaksregisteret (enkelte små enkeltpersonsforetak er ikke registreringspliktige). Enhetsregisteret inneholder grunndata om foretak og virksomheter, som kommune (adresse), organsisasjonsform, næringskode, registrering i Foretaksregisteret og andre tilknyttede register, antall ansatte og ulike dateringer.

Enhetsregisteret inneholder også såkalte underenheter eller virksomheter. Disse har egne enhetstypekoder (BEDR eller AAFY) og kan inngå i utleveringene dersom et foretak har virksomheter på ulike lokasjoner, eller innen forskjellige bransjer.

Det kan søkes om tilgang til data fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret dersom kjennetegn som er registrert her skal benyttes for å begrense et datauttrekk fra Skatteetatens egne data, eller dersom kjennetegnene skal kobles sammen med opplysninger fra Skatteetaten. Dersom du kun trenger opplysninger fra Enhetsregisteret finner du disse hos Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Folkeregisteret

Folkeregisteret inneholder data om personer som er født og/eller er eller har vært bosatt i Norge. Folkeregisteret inneholder informasjon om adresse, alder, sivilstand, status (bosatt, død, utvandret etc), statsborgerskap og fødeland.

Det er egne prosedyrer for å søke om tilgang til data kun fra Folkeregisteret. Dersom du trenger kjennetegn (opplysninger) fra Folkeregisteret for å begrense et datauttrekk fra Skatteetatens andre registre, eller kjennetegnene skal kobles sammen med andre opplysninger du søker om tilgang til, kan du inkludere dette i samme søknad.

Tabellstruktur

I Aktørdatabasen er det en rad per endring på aktøren, med til- og fra dato for når opplysningnen gjelder. Opplysningene kan derfor tilrettelegges for et hvilket som helst tidspunkt eller serie av tidspunk, f.eks utgangen av hvert år.

Historikk

2002-inneværende år.

Det kan søkes om tilgang til rolle- og tilknytningsdata fra Enhetssregisteret når slike data skal benyttes for å begrense et datauttrekk fra Skatteetatens egne data, eller dersom data skal kobles sammen med opplysninger fra Skatteetaten. Dersom du kun trenger opplysninger om roller og knytninger må du kontakte Brønnøysundregistrene.

Innhold

Enhetsregisteret inneholder knytninger mellom virksomheter, som for eksempel revisor og klient, og roller personer kan inneha i et foretaker som innehaver, daglig leder og styreleder.

Tabellstruktur

En rad per rolle eller knytning med informasjon om knytningstype, hvem knytningen er mellom (id) og fra- og tildato for knytningen.

Historikk

2002-inneværende år

Innhold

Merverdiavgiftsmanntallet er Skatteetatens register over merverdiavgiftspliktige.

Avgiftsmanntallet er et tilknyttet register til Enhetsregisteret (ER), og alle virksomhetene er også registrert i ER. Grunndata (næring, enhetstype og geografisk informasjon) skal derfor hentes fra aktørinformasjon.  

Avgiftsmanntallet inneholder informasjon om status i manntallet (aktiv eller slettet), eventuelle fellesregistreringer, medlemsskap i kompensasjonsordning, samt ulike dateringer.

Tabellstruktur

Opplysninger om avgiftspliktige ligger med en rad per år, per dags dato for inneværende år og per 31.12 for tidligere år.  

Historikk

2002-inneværende år

Innhold

Avgiftspliktige rapporterer omsetning og inngående og utgående avgift til Skatteetaten annenhver måned, eller eventuelt med annen frekvens. Meldingene inneholder opplysninger om omsetning samt utgående og inngående avgift med ulike avgiftssatser.


Tabellstruktur

Mva-meldinger per termin er identifisert med oppgavegiver og termin. Datasettet inneholder en variabel per post i mva-meldingen. Opplysningene kan også summeres per år.

Historikk

2002-inneværende år. Terminforfall er en måned og ti dager etter terminens utløp. Det vil si at komplette data for et år er tilgjengelig i midten av februar påfølgende år.

Innhold

Resultatet av skatteoppgjøret for forskuddspliktige (personer) inneholder blant annet opplysninger om skattekommune, allminnelig inntekt, personinntekt, nettoformue og fastsatt skatt fordelt på inntekts- og formueskatt til henholdsvis stat og kommune.

Tabellstruktur

En rad per person/skatteoppgjør per år. For personer med skatteplikt til flere kommuner finnes enkelte opplysninger per kommune

Historikk

1999 - siste inntektsår (ligningsår). Data for siste inntektsår foreligger når skatteoppgjøret er fullført. For de fleste lønnstakere og pensjonister vil dette være i juni påfølgende år. (Fra inntektsåret 2019: april – juni påfølgende år.) For personlig næringdrivende og andre med mer kompliserte skatteforhold vil oppgjøret foreligge i oktober påfølgende år. (Fra inntektsåret 2019: april – november påfølgende år).

Innhold

Resultatet av skatteoppgjøret for etterskuddspliktige (selskaper) inneholder blant annet opplysningner om skattekommune, selskapstype, inntekt, formue, underskudd og fremførbart underskudd, samt sum utlignet skatt og tilleggsskatt.

Tabellstruktur

En rad per selskap og per skattekommune per år. For selskaper med skatteplikt til flere kommuner vil det altså finne flere rader per år.

Historikk

1999-siste inntektsår (ligningsår). Data for siste inntektsår forligger når skatteoppgjøret er fullført påfølgende år.

Innhold

Arbeidsgivere og trygdemyndigheter innrapporterer opplysninger om lønn, trygd og andre utbetalinger gjennom A-ordningen. Før A-ordningen ble innført i 2015 ble tilsvarende opplysninger rapportert gjennom lønns- og trekkoppgaver (LTO).

Tabellstruktur A-ordningen

A-ordningen inneholder utbetalt beløp, forskuddstrekk, grunnlag for arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift detaljert på ulike "behandlingsarter" og undergrupper (kalt beskrivelse i kodeverket), og per inntektsforhold (arbeidsgiver-arbeidstakerforhold eller trygdeutbetaler-trygdemottakerforhold). Innrapporteringen gjennom A-ordningen skjer hver måned.

Historikk A-ordningen

Januar 2015-siste fullførte måned. Frist for innsendelse av A-meldingen er den 5. påfølgende måned.

Tabellstruktur LTO

LTO inneholder utbetalt beløp detaljert på ulike LTO-koder per inntektsfohold (arbeidsgiver-arbeidstakerforhold eller trygdeutbetaler-trygdemottakerforhold). Opplysningene er summert per år.

Historikk LTO

2002-2014

Banker og finansinstistusjoner innberetter saldo på lån og innskudd ved utgangen av året, og påløpte renter i løpet av året.

Tabellstruktur – saldo rente

Hver konto innheholder opplysninger om oppgavegiver (bank eller finansinstitusjon), kontoeier og disponent, i tillegg til renter og saldo.

Historikk

2002-siste inntektsår (ligningsår). Opplysninger vil være tilgjengelige i april påfølgende år.

Innhold

Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som blir innberettet gjennom aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)  og legges inn i aksjonæroppgaven (RF-1088) som sendes ut til alle aksjonærer.

RF-1086 inneholder opplysninger om oppgavegiver, samt underskjema for hver aksjehendelse og hver aksje.

RF-1088 er aksjonæroppgaven som sendes ut til alle aksjonærer. Denne inneholder opplysninger om beholdning per 1.1 og 31.12, og utbytte og realisasjon av aksjer i løpet av året.  

Tabellstruktur

Informasjonen fra RF-1086 og RF-1088 ligger i flere ulike tabeller aggregert på ulikt måter. Enhetene i tabellene er hhv aksjonær, selskap og aksjehendelse.

Historikk

Aksjonærregisteret ble etablert i 2003, men informasjonen de første årene er mangelfull. Fra 2008 anses kvaliteten som god nok til at data kan benyttes til forskningsformål.

2008-siste inntektsår (ligningsår). Data er for siste år er tilgjengelig i april påfølgende år.

Innhold

Her finner du opplysninger om skattyters påstand og skatteetatens fastsettelse (ligning), samt eventuelle grunnlagsdata for hver av postene i skattemeldingen og i vedleggene til skattemeldingen (tidligere selvangivelsen). Databasen inneholder en rad per post per skattyter og år. Postene er identifisert ved oppgavekoder. 

Oppgavekode tilsvarer begrepet dataidentifikator, som benyttes i Oppgaveregisteret i Brønnøysund. For næringslivets oppgaveplikter kan du finne hvilke oppgavekode som tilsvarer poster i de ulike skjemaene i Oppgaveregisterets skjemaoversikt.

Her finner du en oversikt over nåværende og historiske RF-skjema (Excel). Ved bestilling av opplysningene på postnivå må du ta kontakt for å få tilsendt skjemaet du søker om data fra, og spesifisere hvilke poster i skjemaet du søker tilgang til.

Tabellstruktur

Beløp eller kode (påstand og ligning) per oppgavekode i ligningsskjema/skatteskjema, per skattyter (personer og selskaper) og år.

Historikk

For næringsdrivende finnes det data i våre systemer for elektronisk leverte skjema tilbake til 2004, og til og med siste fullførte inntektsår. Data for siste inntektsår vil være komplette når skatteoppgjøret er klart i oktober året etter.

For lønnstakere og pensjonister ble System for Ligning først tatt i bruk i 2009. Ta kontakt dersom du har behov for fastsettingsopplysninger (utover det som finnes i skatteoppgjøret) for tidligere år.

Innhold

Opplysninger fra Skatteetatens innkrevningssystermer for skatt (SOFIE) og merverdiavgift (MVA). Per krav finnes det opplysninger om hva kravet gjelder og opprinnelig beløp og  gjenstående, avskrevet og ettergitte  beløp. Videre opplysninger om del av kravet som er betalt til rett tid og innen 1 måned, 1-3 måneder, 3-6 månede, 6-12 måneder og over 12 måneder etter forfall.

Tabellstruktur

Dataene er tidfestet per etter posteringsdato og forfallsdato.

Historikk

Data fra 2000 til inneværende år.