Forske på data fra Skatteetaten?

Slik går du frem for å søke om opplysninger fra Skatteetaten til et forskningsprosjekt.

Forskningsdata utleveres til forskere

Med forsker mener vi personer som har en stilling med forskertittel, eller personer som har en vitenskapelig stilling ved forskningsinstitusjoner. Reglene for datautlevering gjelder også studenter på doktorgradsnivå eller ph.d.-gradsnivå, under rettledning av en tilsatt med forskerkompetanse ved en forskningsinstitusjon.

Masterstudenter

Masterstudenter kan søke om tilgang til opplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med masteroppgave. Søknader fra masterstudenter skal normalt gå via studentens veileder.

Hovedregelen ved utlevering av data til masterstudenter, er at opplysningene kun utleveres i anonymisert form. Dette innebærer at identifisering ikke er mulig når alle hjelpemidler som med rimelighet kan tenkes anvendt tas i betraktning. Å anonymisere et datasett med mange variabler er svært ressurskrevende, og i noen tilfeller lar det seg ikke gjøre. Masterstudenter bør derfor enten søke om tilfeldige utvalg, og helst datasett med et begrenset utvalg av variabler og kategorier for at anonymisering skal være gjennomførbart.

Om Skatteetaten kan prioritere utlevering av data til masterstudenter, er avhengig av omfanget av forespørselen og intern kapasitet hos etaten. Masterstudenter må derfor påregne god tid for å få utlevert data. Søknad om data som ikke kan anonymiseres med rimelig ressursbruk blir normalt avslått.

Viktig informasjon

Dette må søknaden inneholde

En søknad om utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til et forskningsprosjekt må være fullstendig og inneholde all informasjon som etaten trenger for å kunne ta stilling til den. Vi har ikke ressurser til bistå i søknadsutformingen.

Søknaden og dokumentasjon må utformes skriftlig i brevs form, og inneholde opplysninger om:

 • Hvem som skal ha tilgang til opplysningene
 • Hvor søkeren holder til og eventuelt hvilken forskningsinstitusjon
 • Søkernes forskningsmessige kompetanse (CV)
 • Spesifisering av hvilke opplysninger det søkes tilgang til.
  Skatteetaten kan ikke utlevere mer data enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med forskningen. Det er derfor viktig at søknaden inneholder en begrunnelse for hvilke variabler det søkes om og for antall år. Se oversikt over forskningsdata
 • Begrunnelse for hvorvidt opplysningene skal være identifiserbare eller kan utleveres i anonymisert form. Hva betyr dette?
 • Hvor lenge prosjektet skal vare
 • Nødvendige godkjenninger, for eksempel fra personvernombud
 • Prosjektbeskrivelse, der blant annet metode, plan for gjennomføring, formål og fremgangsmåte tydelig fremkommer
 • På hvilket tidspunkt opplysningene kan slettes

Skatteetaten vil som hovedregel ikke utlevere hele populasjoner av et datasett, men foreta et tilfeldig uttrekk fra de populasjonene variablene skal hentes fra. I søknaden må du spesifisere hvordan delpopulasjonen skal avgrenses.

Slik sender du søknaden

Når søknaden er komplett og du har sørget for all dokumentasjon, sender du søknaden med dokumentasjon til [email protected].

Slik behandles søknaden

Søknader om utlevering av opplysninger til forskningsformål blir behandlet etter bestemmelsene om dette i skatteforvaltningsloven, forvaltningsloven og folkeregisterloven.

Skatteetaten foretar en helhetsvurdering av søknaden. Det er flere momenter som er relevante i en slik vurdering. I forbindelse med vurderingen vil formålet med forskningen ha betydning da enkelte temaer er mer interessante for Skatteetaten. Dette vil spesielt gjelde dersom forskningen vil øke kunnskapsgrunnlaget på etatens ansvarsområder. Søknader fra forskere som ber om data til prosjekter som klart ligger utenfor etatens ansvarsområde, vil kunne bli avslått av kapasitetshensyn da uttrekk av data kan være svært tidkrevende.

Statistisk sentralbyrå (SSB) mottar data fra Skatteetaten. SSB besitter derfor svært ofte de samme opplysningene som det søkes om fra etaten. Søkere anmodes om å undersøke om SSB kan levere forskningsdata før søknad sendes Skatteetaten.

For søkere som får innvilget søknaden, vil avgjørelsen inneholde vilkår om behandling av opplysningene, tidsfrister, sletting av opplysningene med videre.

Vilkår og behandling av dataene