Samfunnsoppdrag og strategi

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Det er viktig å forstå forskjellen på et samfunn der alle vil gjøre opp for seg, og et samfunn der det må brukes sanksjoner og kontroll for å få inn skattepengene. Skatteetaten må ha stor tillit i befolkningen, og gjøre det enkelt for alle å følge skattereglene.

Alle landets innbyggere kommer i kontakt med Skatteetaten. Disse møtene har mye å si for folkets tillit til oss. Derfor er det viktig at vi alltid er imøtekommende og profesjonelle, i tillegg til å være nytenkende i måten vi løser oppgaver på.

Strategier

Få et innblikk i veien vår mot 2025.

Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden skal bli enda bedre: Vi skal møte fremtidens forventninger fra samfunnet, skattytere og borgere, både når det gjelder resultater og brukerorientering. Samtidig skal vi se ut over vår egen etat og bidra aktivt til en brukervennlig offentlig sektor.

Last ned: