Overtredelsesgebyr for manglende levering av folkeregisteropplysninger

Du kan ilegges overtredelsesgebyr dersom du ikke svarer når Folkeregisteret etterspør folkeregisteropplysninger.

I forbindelse med ny folkeregisterlov som trådte i kraft 1.10.2017 er unnlatelse av å gi meldinger til folkeregistermyndigheten avkriminalisert og erstattet med en gebyrordning.

Eksempel:
Tidligere var huseier/utleier pliktig til å melde fra til folkeregistermyndigheten om hvem som var bosatt i utleieboligen. Denne plikten er bortfalt og blitt erstattet med en plikt til å svare dersom folkeregistermyndigheten spør.

Hvem gjelder overtredelsesgebyr for?

Overtredelsesgebyr kan ilegges den som ikke overholder disse opplysningspliktene:

Opplysningsplikt om egne forhold

Etter henvendelse fra Folkeregisteret plikter personer over 15 år som oppholder seg i Norge, å gi følgende opplysninger om seg og sin husstand: fullt navn, fødselsdato, fødested, kjønn, sivilstand, foreldreansvar, adresse, yrke, arbeidssted og statsborgerskap.

Opplysningsplikt i forbindelse med kontroll av bostedsadresse

Etter henvendelse fra Folkeregisteret plikter huseier eller utleier å opplyse om hvem som bor eller oppholder seg på den aktuelle adressen.

Etter henvendelse fra Folkeregisteret plikter posttilbyder, ekomtilbyder, nettselskap og strømleverandør å opplyse om kundeforhold som er relevant for bostedsregistreringen.

Satser for gebyret

Gebyr ilegges hvis du svarer for sent eller unnlater å svare.

Utgangspunktet for beregningen av gebyrets størrelse starter å løpe dagen etter at svarfristen i brevet utløper.

Hovedregelen er at du får et overtredelsesgebyr på ¼ rettsgebyr per dag etter svarfristen. Du kan til sammen få inntil 15 rettsgebyr, det vil si at du må betale gebyr for inntil 60 dager etter svarfristen.

Det er Statens innkrevingssentral som fakturerer og innkrever gebyret.

Overtredelsegebyr for andre forhold

Skatteetaten kan også ilegge overtredelsegebyr for manglende levering av tredjepartsopplysninger. Les mer om overtredelsesgebyr for å ikke overholde opplysningsplikt som tredjepart.