Overtredelsesgebyr

Du kan bli ilagt overtredelsesgebyr hvis du ikke overholder opplysningsplikt som tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten.

For eksempel arbeidsgivere og banker som leverer opplysninger om inntekt og formue.

Hvis du ikke medvirker til kontroll eller ikke fører og oppbevarer personallister, kan du også få overtredelsesgebyr.

Hvem gjelder overtredelsesgebyr for?

Hovedreaksjonen mot tredjeparter som ikke oppfyller opplysningsplikten, er å ilegge tvangsmulkt. Dersom tredjeparten likevel ikke leverer opplysningene, kan Skatteetaten vurdere overtredelsesgebyr.

Hvorfor får du overtredelsesgebyr?

Vi kan gi overtredelsesgebyr til:

  • Skattepliktige og tredjeparter som ikke samarbeider ved kontroll
  • En virksomhet i definerte bransjer som ikke kan vise korrekte personallister ved kontroll
  • Tredjeparter som ikke overholder frister for rapportering og det ikke er reagert med tvangsmulkt for å få tredjeparten til å levere.

Satser for overtredelsesgebyr

  • Ved manglende tredjepartsopplysninger: 10 490 kroner
  • Manglende føring av personalliste: 10 490 kroner
  • Ved gjentatt overtredelse innen 12 måneder dobles gebyret.

Satsene er basert på rettsgebyret for 2018.

Dersom du ikke samarbeider ved kontroll kan overtredelsesgebyret settes til opptil 52 450 kroner.

Når ilegges det ikke overtredelsesgebyr?

  • Dere ilegges ikke overtredelsesgebyr hvis det er umulig å oppfylle levering på grunn av noe du ikke selv er skyld i.
  • Du ilegges ikke overtredelsesgebyr hvis du har fått tvangsmulkt for det samme forholdet.

Vern mot selvinkriminering - taushetsrett

Overtredelsesgebyr regnes som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjon. Dette får noen følger for hvordan skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr. Blant annet må skattemyndighetene veilede om taushetsretten som partene i saken har. En part i saken har rett til ikke å svare på spørsmål eller utlevere dokumemter eller gjenstander når svaret eller utlevering kan utsette vedkommende for overtredelsesgebyr.

Dette er en ny regel, men skattemyndighetene måtte også etter tidligere regler veilede om taushetsretten når straff skulle vurderes. Det kalles gjerne å veilede om vernet mot selvinkriminering.

footer/desktop/standard