Overtredelsesgebyr

Du kan bli ilagt overtredelsesgebyr hvis du ikke overholder opplysningsplikt som tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten.

For eksempel arbeidsgivere og banker som leverer opplysninger om inntekt og formue.

Hvis du ikke medvirker til kontroll eller ikke fører og oppbevarer personallister, kan du også få overtredelsesgebyr.

Hvem gjelder overtredelsesgebyr for?

Hovedreaksjonen mot tredjeparter som ikke oppfyller opplysningsplikten, er å ilegge tvangsmulkt. Dersom tredjeparten likevel ikke leverer opplysningene, kan Skatteetaten vurdere overtredelsesgebyr.

Hvorfor får du overtredelsesgebyr?

Vi kan gi overtredelsesgebyr til:

  • Skattepliktige og tredjeparter som ikke samarbeider ved kontroll
  • En virksomhet i definerte bransjer som ikke kan vise korrekte personallister ved kontroll
  • Tredjeparter som ikke overholder frister for rapportering og det ikke er reagert med tvangsmulkt for å få tredjeparten til å levere.

Satser for overtredelsesgebyr

  • Ved manglende tredjepartsopplysninger: 10 rettsgebyr (12 770 kroner)
  • Manglende føring av personalliste: 10 rettsgebyr (12 770 kroner)

Ved gjentatt overtredelse innen 12 måneder dobles gebyret.

Satsene er basert på rettsgebyret for 2024.

Dersom du ikke samarbeider ved kontroll kan overtredelsesgebyret settes til opptil 63 850 kroner.

Når ilegges det ikke overtredelsesgebyr?

  • Dere ilegges ikke overtredelsesgebyr hvis det er umulig å oppfylle levering på grunn av noe du ikke selv er skyld i.
  • Du ilegges ikke overtredelsesgebyr hvis du har fått tvangsmulkt for det samme forholdet.

Vern mot selvinkriminering - taushetsrett

Overtredelsesgebyr inneholder et element av straff, og skattemyndighetene må veilede om taushetsretten som partene i saken har. En part i saken har rett til ikke å svare på spørsmål eller utlevere dokumenter eller gjenstander når svaret eller utlevering kan utsette vedkommende for overtredelsesgebyr. Det kalles gjerne å veilede om vernet mot selvinkriminering.

Skatteetatens retningslinjer

Se Skatteetatens retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr