Lån til personlig aksjonær

Lån (kreditt og/eller sikkerhetsstillelse) fra aksjeselskap mv. til personlig aksjonær og deres nærstående skal fra og med 7. oktober 2015 skattlegges som utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen.

Disse reglene gjelder som utgangspunkt alle typer kreditt (lån) og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte fra selskap til personlig aksjonær/deltaker som direkte eller indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet, og til deres nærstående.

Den delen av lånet, eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skal oppjusteres med en faktor som endres hvert år.

Faktoren for oppjustering er 1,44. Utbyttet skal skattlegges som alminnelig inntekt. Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen.

Les mer om oppjustering av utbytte og andre eierinntekter med faktortall.

Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd.

Les mer om beskatning av aksjonærlån

Nye låneregler for låneopptak foretatt før 7. oktober 2015

De nye reglene om at lån i eget selskap beskattes som utbytte gjelder i utgangspunktet for låneopptak foretatt etter 7. oktober 2015.

Det vil si at låneopptak foretatt før dette tidspunktet ikke omfattes av regelendringen dersom det anses å oppfylle de kriterier som gjør at det vurderes som skattemessig reelt.

Økning i saldo på eksisterende lån vil likevel bli beskattet som utbytte da en slik økning likestilles med et nytt lån. Dette vil også kunne gjelde for videreføring eller forlengelse av lån som er forfalt.

Du kan også lese mer generelt om lån i aksjeselskap og til aksjonærer: