Inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap (aksjeselskap) - skatteinsentivordningen

Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 1 million årlig for aksjeinnskudd i oppstartselskap. 

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et oppstartselskap kan årlig motta maksimalt kroner 5 millioner i innskudd som gir rett til fradrag. For person vil fradraget redusere skatt i alminnelig inntekt med 22 % av investeringen. Maksimalt inntektsfradrag for person er kroner 1 million per år og vil kunne redusere den totale skattebelastningen med inntil kr 220 000.

Det er viktig å være klar over at ordningen kun gjelder der aksjer i oppstartselskap erverves ved stiftelse eller nytegning av aksjer ved emisjon. For å få inntektsfradrag, kan ikke den skattepliktige allerede være aksjonær i oppstartselskapet når aksjeinnskuddet foretas. Erverves aksjene på annen måte, gis det ikke fradrag.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan enten investere direkte i oppstartselskap eller gjøre dette gjennom et aksjeselskap du eier helt eller delvis - ved å delta i stiftelse eller nyemisjon i oppstartselskapet. For at du skal få krav på inntektsfradraget, må selskapet det investeres i (og eventuelt mellomliggende selskap) gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd for inntektsåret dette gjelder. Dette må oppstartselskapet (og eventuelt mellomliggende selskap) innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) med korrekt hendelsestype «Stiftelse/nyemisjon i oppstartselskap». Eventuelt mellomliggende selskap skal oppføre dette i post 23 med transaksjonstype «Fradrag for investering i oppstartselskap».

Innrapporteres dette korrekt og i tide, vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Når det gjelder nyemisjon, er det registreringsdatoen i Foretaksregisteret som er virkningstidspunktet, mens det ved stiftelse er det stiftelsesdatoen som er gjeldande.

Oppstartselskap skal benytte disse tidspunktene i postene 9 og 23 i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Det er viktig at eventuelt mellomliggende investerende selskap bruker eksakt samme tidspunkt som oppstartselskapet i post 23 i sin aksjonærregisteroppgave (RF-1086).

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en eierperiode ha visse bindinger:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i de nye aksjenes ervervsår eller tre påfølgende kalenderår
 • Du eller nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i
 • Du eller nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden
 • Du må videre beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke skal reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen

Hvis du gir bort alle eller deler av aksjene ved gave eller som forskudd på arv i bindingstiden, anses dette som brudd på vilkåret om å beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende årene.

Dersom vilkårene brytes i bindingstiden, må du rette skattemeldingen din så snart som mulig ved å slette fradraget for det inntektsåret fradraget ble gitt. 

Oversikt over krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Alle kravene må være oppfylte.

Krav til deg som investor:
 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen)
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum kroner 1 million per år
 • investoren eller dennes nærstående, må ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års eierperiode
 • rene styremedlemmer regnes ikke som ansatt etter reglene i sktl. § 6-53 fjerde ledd
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i Foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års eierperiode kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet
Krav til selskapet:
 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk - driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten (RF-1086)

 

Rettskilder

 • Om skatteinsentivordningen (skatteloven § 6-53) i Skatte-ABC under temaet "Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap"