NFT

Non-fungible token (NFT) er en unik digital kode, registrert på en blokkjede. Denne koden er knyttet til en eiendel og har som formål å bevise eierskap til eiendelen.

En NFT er som regel knyttet til et digitalt objekt (som digital kunst, musikk, samlegjenstand, spillfigur, avatar mv.), men den kan også være knyttet til en fysisk eiendel (som kunst, eiendom mv.). Bruksområdene for NFT utvides stadig. Alle transaksjoner av en NFT lagres på blokkjeden.

Skatteetaten anser NFT som formuesobjekt, og skattereglene er de samme som for andre virtuelle eiendeler.

Opprettelse av en NFT, ofte kalt minting, utløser ikke skatt. Det vil imidlertid foreligge en realisasjon (salg) av eventuell kryptovaluta du har brukt som betaling for opprettelsen. Kostnadene til opprettelsen vil inngå i inngangsverdien din ved et eventuelt senere salg av NFT-en.

Du oppretter en NFT og betaler 0,05 ETH, som tilsvarer 800 kroner på opprettelsestidspunktet. Du har tidligere betalt 500 kroner for disse 0,05 ETH. Du har da realisert de 0,05 ETH med en gevinst på 300 kroner.

 

Alle inntekter knyttet til en NFT er i utgangspunktet skattepliktige. Du må oppgi inntekter/gevinster på skattemeldingen din. Dersom du har hatt kostnader knyttet til inntekter fra NFT, kan du ha fradragsrett for disse.

Beregning av gevinst og tap

Salg av en NFT er en skattemessig realisasjon. Du må da selv foreta en gevinst- eller tapsberegning. Gevinst eller tap utgjør forskjellen mellom inngangs- og utgangsverdi i norske kroner. Utgangsverdi utgjør vederlaget du mottar for NFT-en, med fradrag for transaksjonskostnader. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det NFT-en har kostet deg inkludert transaksjonskostnader.

Det er egne regler for beskatning av gevinst ved realisasjon av innbo eller annet løsøre som har vært brukt i eierens bopel eller husholdning. En NFT vil normalt ikke kunne anses som innbo/løsøre i denne sammenheng fordi NFT i seg selv er en digital kode og ikke objektet den er knyttet til. Det kan unntaksvis tenkes situasjoner der en NFT er av en slik art, at den etter en konkret vurdering, vil kunne anses som innbo/løsøre. En slik NFT anskaffet for investeringsformål vil likevel ikke omfattes av særreglene som gjelder for innbo/løsøre.

Du selger en NFT på en markedsplass for 2 000 kroner og betaler 200 kroner i transaksjons- og salgskostnader. Du har tidligere opprettet eller kjøpt NFT-en med en kostnad på totalt 800 kroner.

Din gevinstberegning blir følgende:

Salgspris NOK 2 000
- Transak.kost NOK 200
- Inngangsverdi NOK 800
= Gevinst NOK 1 000

Gevinst ved videresalg

Inntekt til oppretter/utsteder eller annen rettighetshaver som utløses ved et videresalg av en NFT er skattepliktig. Denne inntekten er skattepliktig på tidspunktet for videresalget med den markedsverdi betalingen har (betalingen vil normalt være i kryptovaluta). Slik inntekt kan bli omtalt som «royalty».

Hvis salg av NFT skjer i virksomhet, vil inntekter fra salget anses som virksomhetsinntekt. Det samme gjelder inntekter fra senere videresalg (royalty). Se nærmere informasjon om begrepet virksomhet i Skatte-ABC.

Du har tidligere opprettet en NFT og solgt denne for 1 ETH. Ved opprettelsen ble det laget en smartkontrakt som gjør at du får betalt 10 prosent av salgsprisen ved videresalg. Den som kjøpte NFTen av deg selger den videre for 2 ETH, en pris tilsvarende 60 000 kroner på salgstidspunktet. Du får da en betaling for videresalget på 0,2 ETH, tilsvarende 6 000 kroner som er skattepliktig inntekt.

 

Formuesverdien av NFT inngår i grunnlaget for formuesskatt.

Verdien fastsettes til omsetningsverdien i norske kroner pr. 1. januar året etter inntektsåret. Verdivurderingen må kunne dokumenteres ved forespørsel. Dersom det ikke kan fastsettes en sannsynlig omsetningsverdi på din NFT, så kan det du betalte for den føres som formuesverdi.

Det er egne regler for formuesbeskatning av innbo eller annet løsøre. En NFT vil normalt ikke kunne anses som innbo/løsøre i denne sammenheng fordi NFT i seg selv er en digital kode og ikke objektet den er knyttet til. Det kan unntaksvis tenkes situasjoner der en NFT er av en slik art at den etter en konkret vurdering vil kunne anses som innbo/løsøre. Er en slik NFT anskaffet for investeringsformål vil den likevel ikke omfattes av særreglene som gjelder for innbo/løsøre.

Du eier en NFT som du kjøpte for 0,10 ETH. Antatt omsetningsverdi 1. januar etter inntektsåret er 0,15 ETH. Formuesverdien er da 0,15 ETH som oppgis i kroner i skattemeldingen. Verdien av ETH er ofte oppgitt i USD og må da regnes om til NOK. Verdien i norske kroner regner du ut ved å gange antall ETH med kursene 1. januar for ETH/USD og USD/NOK. I dette eksempelet, som er for skattemeldingen 2021, blir det 0,15 x 3 683,05 x 8,82 = 4 873.