Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Skatteregler - Virtuell valuta

Alle inntekter fra virtuell valuta er skattepliktig.

Virtuell valuta som kryptovaluta, digitale tokens og andre digitale verdier anses skattemessig som formuesobjekt (eiendeler). Inntekt fra formuesobjekt regnes som kapitalinntekt og skattlegges med 22 prosent.

Virtuell valuta skal inngå i beregningen av formuesskatt med markedsverdi per 1. januar i året etter inntektsåret.

Virtuell valuta følger de alminnelige skatteregler for formuesobjekter (eiendeler). De er ikke omfattet av unntak og spesielle skatteregler som gjelder for vanlig valuta (FIAT), aksjer, obligasjoner, finansielle instrumenter eller andre typer formuesobjekter med spesielle unntaksregler. Dette betyr blant annet at fritaksmetoden ikke gjelder for virtuell valuta og at oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter ikke kommer til anvendelse.

Den skattemessige behandlingen av virtuell valuta må vurderes for hvert enkelt produkt/tjeneste. Hva produktet eller ytelsen heter er ikke avgjørende for denne vurderingen.

Eksempel

En avkastning eller kostnad kan omtales som rente, uten at det dermed er en renteinntekt eller rentekostnad i skatterettslig forstand.

Realisasjon

Med realisasjon menes overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett. Typisk eksempel på realisasjon er salg og bytte. For eksempel vil salg av en virtuell valuta mot oppgjør i en annen virtuell valuta, regnes som skattemessig realisasjon. Andre eksempler kan være at en eiendel går tapt eller blir ødelagt. En gaveoverføring er ikke realisasjon. Se nærmere informasjon om begrepet realisasjon i Skatte-ABC. (pkt. 3 i Skatte-ABC -"Realisasjonsbegrepet") 

Inntekter ved realisasjon

Ved salg eller annen realisasjon av virtuell valuta blir det skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. For virtuell valuta som kryptovaluta og andre tokens betyr det at alle transaksjoner mellom to eller flere parter, som hovedregel betyr en eller flere realisasjoner.

Gevinst/tap ved realisasjon utgjør forskjellen mellom utgangsverdi og inngangsverdi for den gjeldende virtuelle valuta, korrigert for eventuelle kostnader knyttet til transaksjonen. Mer informasjon om hvordan beregne gevinst/tap.

Om du driver handel i virtuell valuta som virksomhet, så skal ikke gevinst/tap ved realisasjon med i beregningen av personinntekt.

Andre inntekter

Alle inntekter fra virtuell valuta er skattepliktig.

Utvinning av virtuell valuta ved verifikasjonsaktivitet er inntekt uavhengig av hvilken protokoll som blir brukt.
Eksempler på dette er proof-of-work (mining) og proof-of-stake.

Andre inntekter kan oppstå fra blant annet DeFi og non-fungible tokens (NFT).    

Har du mottatt virtuell valuta ved forks eller lignende vil markedsverdien på mottakstidspunktet anses som inntekt. Ofte kan markedsverdien på mottakstidspunktet være tilsvarende null og dette blir da din inngangsverdi for senere beregning av gevinst/tap ved realisasjon.

Inntekter fra mining som utgjør virksomhet vil for personlig næringsdrivende inngå i beregning av personinntekt.