Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteregler - Virtuell valuta

Alle inntekter fra virtuell valuta er skattepliktige.

Virtuell valuta som kryptovaluta, digitale tokens og andre digitale verdier anses skattemessig som formuesobjekt (eiendeler). Inntekt fra formuesobjekt regnes som kapitalinntekt og skattlegges med 22 prosent.

Virtuell valuta skal inngå i beregningen av formuesskatt med markedsverdi per 1. januar i året etter inntektsåret.

Virtuell valuta følger de alminnelige skatteregler for formuesobjekter (eiendeler). De er ikke omfattet av unntak og spesielle skatteregler som gjelder for vanlig valuta (FIAT), aksjer, obligasjoner, finansielle instrumenter eller andre typer formuesobjekter med spesielle unntaksregler. Dette betyr blant annet at fritaksmetoden ikke gjelder for virtuell valuta og at oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter ikke kommer til anvendelse.

Den skattemessige behandlingen av virtuell valuta må vurderes for hvert enkelt produkt/tjeneste. Hva produktet eller ytelsen heter er ikke avgjørende for denne vurderingen.

Eksempel

En avkastning eller kostnad kan omtales som rente, uten at det dermed er en renteinntekt eller rentekostnad i skatterettslig forstand.

Realisasjon

Med realisasjon menes overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett. Typisk eksempel på realisasjon er salg og bytte. For eksempel vil salg av en virtuell valuta mot oppgjør i en annen virtuell valuta, regnes som skattemessig realisasjon. Andre eksempler kan være at en eiendel går tapt eller blir ødelagt. En gaveoverføring er ikke realisasjon. Se nærmere informasjon om begrepet realisasjon i Skatte-ABC. (pkt. 3 i Skatte-ABC -"Realisasjonsbegrepet") 

Inntekter ved realisasjon

Ved salg eller annen realisasjon av virtuell valuta blir det skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. For virtuell valuta som kryptovaluta og andre tokens betyr det at alle transaksjoner mellom to eller flere parter, som hovedregel betyr en eller flere realisasjoner.

Gevinst/tap ved realisasjon utgjør forskjellen mellom utgangsverdi og inngangsverdi for den gjeldende virtuelle valuta, korrigert for eventuelle kostnader knyttet til transaksjonen. Mer informasjon om hvordan beregne gevinst/tap.

Om du driver handel i virtuell valuta som virksomhet, så skal ikke gevinst/tap ved realisasjon med i beregningen av personinntekt.

Andre inntekter

Alle inntekter fra virtuell valuta er skattepliktig.

Utvinning av virtuell valuta ved verifikasjonsaktivitet er inntekt uavhengig av hvilken protokoll som blir brukt.
Eksempler på dette er proof-of-work (mining) og proof-of-stake.

Andre inntekter kan oppstå fra blant annet DeFi og non-fungible tokens (NFT).    

Har du mottatt virtuell valuta ved forks eller lignende vil markedsverdien på mottakstidspunktet anses som inntekt. Ofte kan markedsverdien på mottakstidspunktet være tilsvarende null og dette blir da din inngangsverdi for senere beregning av gevinst/tap ved realisasjon.

Inntekter fra mining som utgjør virksomhet vil for personlig næringsdrivende inngå i beregning av personinntekt.

Kostnader og fradrag

Dersom du har kostnader knyttet til dine inntekter fra kryptovaluta, kan du ha fradragsrett for disse. Kostnader for å skaffe inntekter fra virtuell valuta, regnes som kapitalkostnad og er fradragsberettiget med 22 prosent. I praksis trekkes normalt kostnadene fra i gevinst-/tapsberegningen eller i inntektsberegningen for mining/utvinning og reduserer den skattepliktige inntekten eller øker det skattemessige tapet.

Du kan bare fradragsføre kostnader knyttet til investeringer eller inntekter ved virtuelle valutaer, dersom du kan dokumentere kostnadene.

Du kan fradragsføre transaksjonskostnader du har hatt ved handel av og inntekter fra virtuell valuta.

Med transaksjonskostnader mener vi kostnader du har for å gjennomføre hver enkelt transaksjon. For kryptovaluta kan dette være et fastsatt beløp eller en prosent av handelsbeløpet når du handler på en kryptobørs. Et annet eksempel er avgiften "gas fee" som man må betale for å gjennomføre transaksjoner på Ethereum-blokkjeden.

I mange tilfeller vil transaksjonskostnadene legges til din inngangsverdi når du kjøper og trekkes fra din utgangsverdi når du selger eller overfører virtuell valuta. Dersom transaksjonskostnadene ikke er tatt med, må du selv legge dem inn i din gevinst-/tapsberegning.

Du kan fradragsføre kostnader du har hatt for å skaffe inntekt ved mining/utvinning.

Kostnader i forbindelse med mining/utvinning kan for eksempel være kjøp av maskiner, programvare og strøm. Disse kan trekkes fra ved beregning av skattepliktig inntekt ved mining/utvinning.

Andre kostnader du har ved handel og forvaltning av virtuelle verdier, kan også være fradragsberettiget.

Eksempler på andre kostnader er analysetjenester, programvare og plattformavgift.

Du får ikke fradrag for kostnader som i hovedsak er til annet/privat bruk, som for eksempel en bærbar PC.

Dersom bruken er delt mellom annen bruk og bruk til å erverve inntekt fra virtuell valuta, kan du få et forholdsmessig fradrag. Dette kan for eksempel gjelde bredbånd du betaler for som er dels til annen privat bruk og dels til handel av virtuell valuta. Er bruken til handel i virtuell valuta en fjerdedel, vil du kunne føre en fjerdedel av kostnaden til fradrag.

Slik gjør du det i skattemeldingen:

Andre kostnader fører du i feltet Verdipapirforvaltning på kortet "Forvaltningskostnader".

Dersom du har blitt svindlet, kan tapet fradragsføres om du kan dokumentere eller sannsynliggjøre at investeringen er endelig tapt. Det vil si at du må ha prøvd å få investeringen eller deler av den tilbake.

For at vi skal kunne vurdere tapsfradraget, må du legge frem redegjørelse og dokumentasjon som viser det du har investert i og når det ble investert. Dette kan være avtaler eller korrespondanse som bekrefter eller sannsynliggjør svindelen og tilknyttet tap.

Eksempler på aktuell dokumentasjon kan være dine transaksjoner i forbindelse med svindelen, e-post eller annen korrespondanse med svindleren(e), politianmeldelse og omtale av svindelen i media eller lignende.

Slik gjør du det i skattemeldingen:

Tap ved svindel fører du i feltet "Andre kostnader knyttet til andre inntekter" på kortet "Minstefradrag".